Release details

2019-02-14 13:15 CET
 • Print
 • Share Share
se

NGS Group AB: Bokslutskommuniké 2018

 

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 160 MSEK (190), en minskning med 16,0% (ökning med 14,1). För helåret uppgick nettoomsättningen till 625 MSEK (683), en minskning med 8,5% (ökning med 10,2). 
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 9,6 MSEK (21,9), rörelsemarginal 6,0% (11,5). För helåret uppgick rörelseresultatet till 36,2 MSEK (55,2), rörelsemarginal 5,8% (8,1).
     Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 har påverkats positivt med 2,6 MSEK (5,0) då avsättningar för tilläggsköpeskillingar har upplösts med sammanlagt 2,6 MSEK (5,0) och totalt 6,6 MSEK (5,0) för helåret 2018. Vidare har kostnader för vakanta lokaler i samband med flytt av
     koncernens kontor i Stockholm under våren 2019 kostnadsförts med 2,0 MSEK i fjärde kvartalet.

     Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelse­resultatet för fjärde kvartalet 2018 till 9,0 MSEK (16,8) med en rörelse­marginal på 5,7% (8,8), respektive 31,6 MSEK (50,2) för helåret med en rörelsemarginal på 5,1% (7,4). 
 • Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 7,9 MSEK (17,7). För helåret uppgick resultatet till 28,5 MSEK (43,2).
   
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick till 0,88 SEK (1,96). För helåret uppgick resultatet per aktie till 3,16 SEK (4,79).
   
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 15,8 MSEK (14,7). För helåret uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 28,2 MSEK (22,4). 
 • Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 4,8 MSEK (4,8). Outnyttjad check­kredit uppgick till 35,8 MSEK (45,1). 
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr per aktie (2,00 kr) motsvarande 9,00 MSEK (18,0) vilket motsvarar 32 procent av vinsten per aktie.

VD-kommentar

Slutet på år 2018 fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av bemanningssegmentet, men med ett läge som stabiliserats. Vår verksamhet inom ledar­försörjning har en lönsam affär med god efterfrågan på våra tjänster, även om vi i kvartalet hade färre avslutade rekryteringsuppdrag än föregående år.

Rörelseresultatet från den operativa verksamheten ökade med 3,3 MSEK jämfört med tredje kvartalet och rörelsemarginalen förbätt­rades från 4,0 procent till 5,7 procent i kvartal fyra. Marginalförstärkningen härrör från tillväxt inom sköterskebemanning, där vi ökat resurserna internt för att möta efterfrågan i marknaden. På mot­svarande sätt har vi minskat personal­kostnaderna inom läkar- och socionom­bemanningen. Vidare har vi fortsatt att avstå från lågmarginal­­affärer och därmed omsätt­ning inom läkar­bemanningen, vilket har inneburit att den mer lönsamma affären inom ledarförsörjning ökat andelen av den totala omsättningen något. Då vi ser en fortsatt god marknad inom detta segment har vi förstärkt organisationen för att möjliggöra tillväxt framåt.

Trögheten i regeringsbildningen och omstruktu­reringen i landets kommuner efter valet har inneburit att rekryteringar har fördröjts eller skjutits på framtiden vilket påverkat vår rekryteringsverksamhet negativt i kvartalet. Detta är dock inte en strukturell förändring utan den underliggande efterfrågan kvarstår. Sköter­ske­­bemanningen visar fortsatt god tillväxt i Sverige medan läkar­bemanningen under kvartalet präglades av ett fortsatt restriktivt inköpsmönster från landstingens sida. Detta samman­­taget resulterar i ett omsättnings­tapp om 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Trots att rörelseresultat och omsättning är lägre 2018 än 2017 är det glädjande att vi har ett starkare operativt kassaflöde både jämfört med motsvarande kvartal och helår.

Vi fortsätter att effektivisera koncernen genom att fusionera ett antal av dotterbolagen, dels för att minska administrationen och dels för att minska antalet varumärken. Under andra kvartalet 2019 lämnar vi tre kontor i Stockholm för ett gemensamt, vilket innebär en årlig besparing om cirka 2 MSEK. Ett och samma kontor främjar samarbeten och synergier mellan verksam­heterna samt möjliggör effektivare arbetssätt. Vidare har vi för att med full kraft fokusera på ökad lönsamhet utökat koncern­ledningen med en tjänst med ansvar för affärs­­utveckling. Lisa Mastalir som har gedigen erfarenhet av rekrytering och försäljning inom både privat och offentlig sektor, kommer att fokusera på försäljnings­synergier verksam­heterna emellan, tjänste­utveckling samt nya marknader för NGS.

NGS verksamhet bygger på goda relationer mellan våra kunder och medarbetare. Vi effektiviserar kontinuerligt våra processer med digitala verktyg och tjänster som ett komplement till det personliga anslag som är avgörande för våra goda utvärderingar i kund- och medarbetarundersökningar.

Utmaningen med minskad efterfrågan inom läkar­bemanningen består men har stabiliserats. Med de åtgärder som genomförts under 2018, ett stabilare politiskt landskap och en fortsatt god efterfrågan i huvuddelen av våra verksamheter ser jag sammantaget med tillförsikt på vår utveckling och våra möjligheter under 2019.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

 

Denna bokslutskommuniké är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 13:15. Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se. 

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO, telefon 08-505 808 33

 

HUG#2235080