Release details

2019-02-13 18:11 CET
  • Print
  • Share Share
no

Wilson ASA: Styrebeslutning om å utstede nye aksjer i forbindelse med kjøp av seks bulkskip

Som tidligere kommunisert, og i henhold til avtalen som er inngått, vil Wilson erverve seks bulkskip fra selskaper i Strømberg Gruppen mot oppgjør i nyutstedte aksjer i Wilson Asa. For mer utfyllende informasjon om transaksjonen vises det til børsmeldingen publisert 30.10.2018.

Nettoprovenyet som skal betales ved gjennomføringen av transaksjonen skal skje i form av nye aksjer i Wilson ASA som skal utstedes på grunnlag av gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen 9. mai 2018. Styret har i dag vedtatt å utstede 1 644 182 nye aksjer hver pålydende NOK 5 til tegningskurs NOK 23,72 per aksje. Antall utstedte aksjer i Wilson ASA vil øke fra 42 216 000 aksjer til 43 860 182 aksjer.

Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen var betinget levering av de ovennevnte seks bulkskipene fra selskap i Strømberg gruppen.

Bergen, 13. februar 2019. 

Wilson ASA
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2234902