Release details

2019-02-14 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
se en

Karolinska Development: Bokslutskommuniké för januari - december 2018

 

STOCKHOLM - den 14 februari 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin bokslutskommuniké för januari - december 2018 med ett positivt resultat både för fjärde kvartalet och helåret. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

"Det fjärde kvartalet innehöll samma nyhetsintensitet som vi sett under större delen av året dessförinnan, med viktiga framsteg i den kliniska utvecklingen och nya avtal som ger portföljbolagen stärkta finanser och tydliga kommersialiseringsmöjligheter. De fortsatt lovande resultaten för Aprea Therapeutics läkemedelskandidat APR 246 är en klinisk framgång och bolaget har dessutom säkrat finansieringen för den fortsatta utvecklingen. Resultatet från fas 2-studien med Dilafors läkemedelskandidat tafoxiparin var däremot inte vad vi hade räknat med. De positiva händelserna under kvartalet uppvägde dock den negativa resultateffekt som utfallet av Dilafor studien medförde och vi kan därför åter redovisa ett positivt kvartalsresultat och för andra året i rad också ett positivt helårsresultat. Vi räknar med att 2019 ska bli lika nyhetsintensivt som 2018. Redan under kommande sexmånadersperiod förväntas några av våra portföljbolag presentera resultat från ytterligare tre fas 2-studier. Arbetet med att stärka Karolinska Developments finansiella ställning, inklusive att hitta en lösning på det konvertibla lån som förfaller i december, är förstås också prioriterat och kommer att intensifieras ytterligare under 2019. Vi kommer att presentera en lösning för våra ägare så snart det arbetet är slutfört, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • OssDsign tillkännagav att bolagets senaste produkt Cranioplug har erhållit 510 (k)-godkännande av U.S Food and Drug Administration (FDA), vilket möjliggör marknadsföring och försäljning av produkten i USA. Implantatet är den första produkten i sitt slag på den amerikanska marknaden (oktober 2018).
 • Dilafor meddelade att bolagets fas 2b-studie av läkemedelskandidaten tafoxiparin inte uppnådde de primära målen. Resultatet av studien påverkar värdet av Karolinska Developments innehav i Dilafor och leder till en negativ resultateffekt om cirka SEK 36 miljoner för det fjärde kvartalet 2018 (oktober 2018).
 • Pharmanest ingick ett licensavtal med Nestlé Skin Health som innebär att Pharmanest får de globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera tre produkter: Deflux®, Solesta® och BarrigelTM (oktober 2018).
 •  Modus Therapeutics meddelade att FDA har godkänt företagets "Investigational New Drug" (IND)-ansökan om att inleda en klinisk fas 1-studie med sevuparin för behandling av sicklecellanemi (november 2018).
 • Ett investerarkonsortium, med amerikanska Redmile Group i spetsen, investerade SEK 512 miljoner i Aprea Therapeutics. Bland övriga investerare i konsortiet återfinns Rock Springs Capital, som liksom Redmile Group går in som nya ägare. Det nya kapitalet kommer att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av APR 246.  Investeringen medför en ökning av Karolinska Developments bokförda värde för dess innehav i Aprea. Det medför i sin tur en positiv resultateffekt med cirka SEK 60 miljoner för det fjärde kvartalet 2018 (november 2018).
 • Aprea Therapeutics presenterade fortsatt positiva resultat från sin pågående fas 1b/2-studie av APR 246 mot TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom. Patienterna som behandlats med APR 246 i kombination med standardkemoterapi (azacitidine) visade en tumörsvarsfrekvens (overall response rate, ORR) på 95% och en komplett remission på 70%. Resultaten stärker positionen för APR 246 som en av de längst framskridna TP53-riktade läkemedelskandidaterna i världen. Resultaten presenterades vid hematologikongressen 2018 American Society of Hematology Annual Meeting i San Diego, USA (december 2018).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Modus Therapeutics tillkännagav att patientrekrytering har slutförts i fas II-studien med sevuparin hos patienter med sicklecellsjukdom (SCD). Resultaten från studien förväntas i mitten av 2019 (januari 2019).
 • Umecrine Cognition meddelade de analyserade resultaten från sin fas 2a-studie av läkemedelskandidaten GR3027 i patienter med idiopatisk hypersomni. De primära studiemålen möttes vad gäller säkerhet och farmakokinetik. Studien visade också indikation på klinisk effekt hos vissa av patienterna. Umecrine Cognition ska nu analysera data ytterligare innan beslut tas om en potentiellt fortsatt utveckling av GR3027 vid idiopatisk hypersomni eller andra sömnsjukdomar. Samtidigt fortsätter den kliniska utvecklingen av GR3027 mot hepatisk encefalopati (januari 2019).
 • OssDsign meddelade genomförandet av en investeringsrunda på SEK 64 miljoner. Svenska privatinvesterare och det franska investmentbolaget Alto Invest deltog i investeringen. OssDsign kommer nu att börja processen mot en notering på Nasdaq First North under 2019 (februari 2019).

Finansiell sammanfattning

Karolinska Development uppvisade för andra året i rad ett positivt helårsresultat. Portföljens totala verkliga värde ökade under året med 33 procent till SEK 952 miljoner.

Fjärde kvartalet

 • Periodens resultat, nettoresultatet, under fjärde kvartalet uppgick till SEK 14,9 miljoner (SEK 32,0 miljoner under fjärde kvartalet 2017). Vinsten per aktie var SEK 0,2 (SEK 0,5 under fjärde kvartalet 2017).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 36,4 miljoner (SEK 49,1 under fjärde kvartalet 2017).
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 952,3 miljoner i slutet av december 2018, en ökning med SEK 103,6 miljoner från SEK 848,7 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 618,9 miljoner, en ökning med SEK 79,8 miljoner från SEK 539,1 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,9 miljoner under fjärde kvartalet 2018 (SEK 0,8 miljoner under fjärde kvartalet 2017).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det fjärde kvartalet uppgick till SEK 43,4 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under fjärde kvartalet uppgick till SEK 553,4 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 2,2 miljoner under fjärde kvartalet och uppgick till SEK 85,8 miljoner per den 31 december 2018.

Helåret

 • Nettovinsten under helåret uppgick till SEK 30,5 miljoner (SEK 179,6 miljoner under 2017). Vinsten per aktie var SEK 0,48 (SEK 2,93 miljoner under 2017).
 • Helårsresultatet av Förändringen i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 58,5 miljoner (SEK 252,1 miljoner under 2017).
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 952,3 miljoner i slutet av december 2018, en ökning från SEK 714,0 miljoner vid motsvarande tidpunkt 2017. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 618,9 miljoner, en ökning från SEK 447,8 miljoner jämfört med motsvarande tidpunkt 2017.
 • Intäkterna uppgick till SEK 3,1 miljoner under helåret 2018 (SEK 2,5 miljoner under 2017).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under helåret uppgick till SEK 124,6 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under helåret uppgick till SEK 790,6 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 83,8 miljoner under helåret och uppgick till SEK 85,8 miljoner per den 31 december 2018.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 296,0 miljoner per den 31 december 2018.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari - december 2018 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 14 februari 2019 klockan 08:00.

HUG#2234880