Release details

2018-11-09 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
fi en

Silmäasema Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Silmäasema Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Silmäasema Oyj                           
Pörssitiedote                                 
9.11.2018 klo 9.00


Vertailukelpoinen liikevaihto laski ja painoi kannattavuutta

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia vuoden 2017 heinä-syyskuusta ja oli 26,9 (26,4) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,2 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate laski 3,8 prosenttia 2,1 (2,2) miljoonaan euroon ja oli 8,0 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos laski 19,7 prosenttia ja oli 0,6 (0,8) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia vuoden 2017 tammi-syyskuusta ja oli 90,5 (87,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,1 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate laski 8,3 prosenttia 8,2 (9,0) miljoonaan euroon ja oli 9,1 (10,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos laski 24,1 prosenttia ja oli 3,9 (5,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,2 (2,4) miljoonaa euroa.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 30.9.2018 oli 3,1 (2,6)

Sulkeissa olevat luvut ovat vuoden 2017 vertailutietoja, ellei muuta ilmoiteta.

12.4.2018 annetut näkymät vuodelle 2018 ovat ennallaan: Silmäaseman liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan 9-13 prosenttia liikevaihdosta.


Keskeiset tunnusluvut

tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 7-9/2018 7-9/2017 Muutos % 1-9/2018 1-9/2017 Muutos % 1-12/2017
Liikevaihto 26 892 26 385 1,9 % 90 520 87 472 3,5 % 118 322
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, % -3,2 % 4,2 %   -2,1 % 4,6 %   3,5 %
Käyttökate 3 039 1 889 60,9 % 8 312 4 574 81,7 % 6 894
Oikaistu käyttökate* 2 147 2 232 -3,8 % 8 230 8 977 -8,3 % 11 760
- oikaistu käyttökate-% 8,0 % 8,5 %   9,1 % 10,3 %   9,9 %
Liiketulos 1 520 519 192,6 % 3 914 676 478,7 % 1 589
Oikaistu liiketulos* 639 796 -19,7 % 3 863 5 087 -24,1 % 6 472
- oikaistu liiketulos-% 2,4 % 3,0 %   4,3 % 5,8 %   5,5 %
Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur 0,06 0,02   0,14 -0,13   -0,05
Nettovelat / oikaistu käyttökate       3,1 2,6   2,9
Investoinnit - operatiiviset       5 933 4 329 37,1 % 6 058
Investoinnit - yrityskaupat       1 683 6 429 -73,8 % 6 699
Investoinnit - yhteensä       7 616 10 758 -29,2 % 12 757
Toimipaikat, koko Silmäasema-ketju (kpl)       182 169 7,7 %  172

*) Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista on oikaistu olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Yhtiön mielestä oikaistu käyttökate kuvaa parhaiten liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä.

Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Anu Kankkunen:

Silmäaseman liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta kasvu oli aiempaa hitaampaa eikä kehitys ollut odotetulla tasolla. Kokonaisliikevaihto kasvoi uusien myymälöiden ja Oulun silmäsairaalan avaamisen ansiosta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto laski molemmissa raportointisegmenteissä. Tähän emme voi olla tyytyväisiä, vaikka myynnin tason vaihtelu kuuluukin toimialan luonteeseen. Viimeisen vuosineljänneksen myynti on alkanut vahvasti, kasvu on loka-marraskuussa ollut tähän asti yli 10 prosenttia.

Liikevaihdon hidas kehitys painoi myös kannattavuutta katsauskaudella. Oikaistu käyttökate jäi viime vuodesta niin kolmannen vuosineljännen kuin ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta. Kulumme ovat kasvaneet suunnitellusti verkoston kasvun myötä ja vaikka uudet myymälät kehittyvät koko ajan oikeaan suuntaan, ei liikevaihdon kasvuvauhti ole ollut riittävällä tasolla kulujen kasvuun nähden. Myös vertailukelpoisen liikevaihdon lasku heikentää kannattavuutta. Vuoden 2017 toinen vuosineljännes oli erittäin vahva etenkin kannattavuuden osalta, mikä osaltaan selittää tammi-syyskuun 2018 lukujen kehitystä vertailukauteen nähden. 

Avasimme elo-syyskuussa kaksi uutta optisen kaupan myymälää Suomeen, mutta aiemmin ilmoittamamme mukaisesti keskitymme nyt verkoston laajentumisen sijaan enemmän olemassa olevan verkostomme liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseen. Katsauskaudella aloitimme selvitystyön toimenpiteistä, joilla tuottavuuden ja kannattavuuden paranemista voitaisiin vauhdittaa. Työ on kesken ja mahdollisten toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessamme todennäköisesti vasta ensi vuodesta alkaen. Olemme myös jatkaneet Silmäaseman kehitysohjelmaan liittyvien tietojärjestelmäuudistusten suunnittelua.

Syyskuussa verotuksen oikaisulautakunta kumosi osittain verohallinnon päätöksen koskien Silmäasema Optiikka Oy:n arvonlisäverotusta. Hylättyjen oikaisuvaatimusten osalta Silmäasema on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Oikaisulautakunnan päätöksen perusteella kolmannen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan kirjatuilla veronpalautuksilla on selvästi positiivinen vaikutus Silmäaseman tilikauden 2018 tulokseen ja kassavirtaan, mutta yhtiön näkymiä päätös ei muuta, sillä Silmäasema on eliminoinut arvonlisäveron vähennyskäytännön muutoksen vaikutuksen raportoidessaan oikaistua käyttökatetta ja oikaistua liiketulosta, ja eliminoi myös palautettavien arvonlisäveroerien vaikutuksen.    

Silmäaseman näkymät vuodelle 2018 ovat ennallaan. Odotamme liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun käyttökatteen arvioimme olevan 9-13 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden oikaistu käyttökate sijoittuu kuitenkin lähemmäs ohjeistushaarukan alareunaa.

Näkymäarvio vuodelle 2018 (ennallaan)

12.4.2018 annettu näkymäarvio

Silmäaseman liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 118,3 miljoonaa euroa.

Silmäaseman oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan 9-13 prosenttia liikevaihdosta.

Näkymien perustelut

Optisessa kaupassa kilpailutilanne jatkuu kireänä, mutta Silmäaseman liikevaihdon arvioidaan kasvavan pääosin uusien vuonna 2018 perustettavien tai ostettavien optisen kaupan myymälöiden sekä vuosina 2016-2017 avattujen myymälöiden myynnin kasvun takia. Uusia myymälöitä avataan tai ostetaan vuonna 2018 selvästi vähemmän kuin kahden edellisvuoden aikana. Lisäksi yleisen hyvän taloustilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksen arvioidaan tukevan kysyntää myös optisessa kaupassa.

Väestön ikääntyminen sekä suomalaisten lisääntynyt panostus terveyteen ja hyvinvointiin ovat tekijöitä, joiden arvioidaan lisäävän näkemisen ja silmäterveyden palvelujen kysyntää. Tämän kehityksen arvioidaan tukevan Silmäaseman Silmäklinikat-segmentin liikevaihdon kehitystä vuonna 2018. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan myös helmikuussa 2018 avatun Oulun silmäsairaalan myynnin kasvun vuoksi.

Oikaistun käyttökatteen taso on korkean myyntikatteen vuoksi vahvasti riippuvainen liikevaihdon kehityksestä. Vakiintuneen toimipaikkaverkoston liikevaihdon vaihtelu on lyhyellä aikavälillä ainoa merkittävä käyttökatteen tasoon vaikuttava tekijä. Pidemmällä aikavälillä toimintamallien muutoksista seuraava tuottavuuden nousu tulee muuttamaan tätä tasoa mutta ei poista vaihtelua.

Liiketoiminnan laajenemisen ja liikevaihdon kasvun myötä myös kulujen arvioidaan kasvavan. Merkittävimmät kulut liittyvät palkkoihin, toimipisteiden vuokriin sekä markkinointiin. Nämä kulut ovat melko hyvin ennakoitavissa koko vuoden osalta. Yhtiön vuonna 2018 käynnistyneestä kehitysohjelmasta syntyy kuluja sen voimassaolon aikana, mutta kulujen ajoitusta on vielä vaikea arvioida. Ohjelmaan liittyvät hankinnat kirjataan todennäköisesti investoinneiksi.

Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Silmäaseman liiketoiminnan riskiä kasvattaa yhtiön toteuttama voimakas kasvustrategia. Uusien toimipisteiden perustaminen, oikeiden liikepaikkojen löytäminen ja yritysostot vaativat hyvää etukäteisvalmistelua ja vahvaa integrointiosaamista. Kasvustrategia vaatii jatkossakin osaavaa henkilökuntaa sekä panostusta organisaation kehittämiseen ja avainhenkilöihin. Uuden oppiminen ja tuloksellisen kasvun hallinta vaativat erityistä huomioita motivoivaan ja tavoitteelliseen ihmisten johtamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen ja hallittuun toteuttamiseen. Vuoden 2018 aikana on alkanut yhtiön kannalta merkittävä kehitysohjelma, joka pitää sisällään toimintamallien muutoksia sekä tietojärjestelmien uudistuksia. Kehitysohjelmaan liittyy kuluja sekä investointeja, joiden suuruuteen ja ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Hanke tulee sitomaan yhtiön resursseja, millä voi olla väliaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Silmäasema on viime vuosina laajentanut voimakkaasti myymäläverkostoaan. Toimintansa alkuvaiheessa myymälöiden kannattavuutta painavat panostukset toiminnan käynnistämiseen sekä vahvan markkina-aseman saavuttamiseen. Aiemmin uudet liikkeet ovat saavuttaneet normaalin kannattavuustasonsa 1-2 vuoden kuluessa avauksesta, mutta tähän liittyy epävarmuutta. Esimerkiksi osalla vuonna 2016 avatuista liikkeistä normaalin kannattavuustason saavuttaminen kestää yli 2 vuotta.

Optisen kaupan kannattavuustaso saattaa vaihdella vuosineljännesten kesken sekä vuoden sisällä että suhteessa vertailukauteen johtuen myynnin rakenteen vaihteluista. Myynnin rakenteeseen vaikuttavat asiat, kuten kilpailijoiden ja Silmäaseman omien myynninedistämistoimien tehokkuus, saattavat olla hankalia ennustaa.

Terveydenhuollon kilpailukenttä on muuttunut lähemmäksi tavanomaisia kuluttajamarkkinoita. Silmäaseman on kyettävä muuttamaan omia liiketoimintamallejaan entistä enemmän kysyntä- ja kuluttajalähtöisiksi. Silmäasema seuraa muutoksia markkinoilla ja tekee mm. jatkuvaa kilpailijaseurantaa. Osaavat terveydenhuollon ammattilaiset luovat perustan Silmäaseman Silmäklinikat-segmentin toiminnalle. Segmentin kasvu ja menestyminen riippuu yhtiön kyvystä rekrytoida alan parhaita osaajia sekä pitää heidät yhtiön palveluksessa.

Silmäasema osallistuu julkisten sairaanhoitopiirien kilpailutuksiin, joissa valitaan yksityisiä palveluntuottajia kumppaneiksi silmäsairauksien hoidossa. Kilpailutuksiin ja niiden lopputuloksiin liittyy aina epävarmuutta. Yksittäisten kilpailutusten lopputuloksilla ei kuitenkaan arvioida olevan olennaista merkitystä koko konsernin kannalta.

Silmäasema käyttää liiketoiminnassaan useita erilaisia tietojärjestelmiä. Järjestelmien kriittisyyttä analysoidaan ja riskejä minimoidaan osana riskienhallintaa. Silmäasemalla on lisäksi meneillään ja suunnitteilla useita merkittäviä tietojärjestelmähankkeita. Tietojärjestelmähankkeiden riskejä pyritään pienentämään mm. tarkalla projektiohjauksella. Vuonna 2018 alkaneen kehitysohjelman aikana yhtiön tietojärjestelmät pääosin uudistetaan seuraavan kahden vuoden aikana. Uudistukset koskevat todennäköisesti ainakin kassa- ja raportointijärjestelmiä, valikoimaohjausta sekä asiakkaan digitaalisia palveluja.

Terveydenhuoltoon liittyvät potilasvastuut, joista suurin vastuu on kuitenkin lääkäreillä. Näitä riskejä vastaan yhtiö on suojautunut asianmukaisin vastuuvakuutuksin. Muita vahinkoriskejä vastaan yhtiö on suojautunut lakisääteisten vakuutusten lisäksi mm. vapaaehtoisten omaisuuteen, liiketoiminnan keskeytymiseen sekä eräisiin vastuisiin kohdistuvien vakuutusten avulla.

Julkisen sektorin rakennemuutoksilla ja terveydenhuollon sääntelyn muutoksilla saattaa olla vaikutusta Silmäaseman liiketoimintaan. Suunnitteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (sote-uudistus) tulevat kokonaisvaikutukset sekä muut muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ovat vaikeasti ennustettavissa. Linjaukset saattavat vaikuttaa Silmäaseman kannattavuuteen ja kasvumahdollisuuksiin. Silmäaseman liikevaihdosta yli 90 prosenttia tulee kuitenkin toiminnasta, kuten silmälasien, piilolasien ja taittovirheleikkausten myynnistä, joka on jo tällä hetkellä vapaan kilpailun piirissä. Tämä toiminta ei siten ole suoraan riippuvainen nyt suunnitteilla olevasta sote-ratkaisusta. Tähän liikevaihdon osaan sote-ratkaisulla arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia.

Audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja lehdistölle

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 9.11.2018 klo 10.30 suorana audiocast-lähetyksenä yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Tilaisuudessa Silmäaseman tulosta esittelee väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Anu Kankkunen. Linkki audiocastiin on saatavilla Silmäaseman verkkosivuilla https://company.silmaasema.fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset   

Konferenssipuhelun numerot ovat:

Suomi   +358 (0) 981 710 495
Iso-Britannia   +44 (0) 203 194 0552
Yhdysvallat   +1 855 716 1597
Ruotsi   +46 (0) 856 642 702

Audiocastin ja puhelinkonferenssin nauhoitus sekä suomenkielinen audiocast-esitys tulevat myöhemmin saataville yhtiön internet-sivuille https://company.silmaasema.fi.

Lisätietoja antavat


Anu Kankkunen, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja, puh 050 669 69
Tuukka Hirvonen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh 050 416 7700

SILMÄASEMA OYJ


Anu Kankkunen
väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja

Tuukka Hirvonen
viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 118,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

HUG#2224844