Release details

2018-10-30 08:30 CET
  • Print
  • Share Share
se

Hövding Sverige AB : Ännu ett starkt kvartal för Hövding

HÖVDING DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 3

JULI - SEPTEMBER 2018

                Ännu ett starkt kvartal för Hövding

FINANSIELLT RESULTATPERIODEN

 

 

 

 

 
  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 ökade till 19 37 (10 356) (+87%)
  • Nettoomsättningen var 29 777 (14 791) TSEK (+101%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 20% (20%)
  • EBITDA uppgick till -6 769 (-6 240) TSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 285 (-8 544) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,77) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +8 088 (+834) TSEK
       

 

 

 
         
 

VIKTIGA HÄNDELSERI PERIODEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fördubblad omsättning
 
HÖVDING SVERIGE AB (publ.) FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL
202 PROCENT
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 31 augusti 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 202 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 74,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

HÖVDING GENOMFÖRDE FÖRETRÄDESEMISSION SAMT JUSTERARADE FINANSIELL MÅLSÄTTNING
Hövding Sverige AB (publ.) meddelade att Bolagets styrelse föreslog en nyemission om cirka 74,3 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra en större internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa generation av Hövding. Bolagets styrelse gör bedömningen att marknadssatsningen kommer leda till fortsatt stark tillväxt. Bolagets finansiella målsättning att nå en omsättning överstigande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår. Hövdings bruttomarginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer, men till följd av de marknadssatsningar som planeras kommande år justeras målsättningen med 20% rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning är att uppnå positiv rörelsemarginal
Omsättningen under kvartal 3 ökade med 101 % jämfört med samma period föregående år. Antal sålda Hövdingar ökade med 87%. Omsättningen uppgick till 29 777 TSEK och det såldes totalt 19 373 Hövdingar.

Tyskland, Sverige och Danmark fortsätter att vara de drivande marknaderna.
Att september står för nästan en tredjedel av omsättningen i kvartalet är bevis på att Hövding efterfrågas under andra tider än enbart sommarmånaderna, vilket är en positiv trend inför kvartal 4.

 Vi fortsätter att expandera på våra tre huvudmarknader genom att selektivt och strategiskt utöka vår distribution. Målsättningen är högre produktivitet genom våra existerande partners, vilket vi framgångsrikt lyckas uppnå.

I Tyskland till exempel så ökar försäljningen i butik med 116 % under kvartalet samtidigt som vi selektivt ökar antalet återförsäljare med 7 %. De nya butikerna (31) finns i sport- och livstilkedjorna som är strategiskt viktiga för synlighet och fortsatt tillväxt.

 Vi fortsätter att sälja till en bra mix av olika försäljningskanaler. Genomsnittspriset i kvartalet är 1 531 SEK vilket är 7 % bättre än samma period förra året, till viss del tack vare en positiv valutaeffekt.

 Vi stärker nu vårt fokus på England, den fjärde geografiska marknaden som vi fokuserar på. Med en uppbyggd erfarenhet anpassar vi vår lokala strategi för att passa England generellt och London specifikt. Vi rekryterar nu ett lokalt team som skall säkra den rätta distributionsmixen under 2019 inför lansering av Hövding 3.0. Att säkerställa samarbete med en stor och trovärdig cykelbutikskedja samt partnerskap för on-line försäljning är viktiga ingredienser. 

 För att säkra vår målbild med över 250MSEK i omsättning och positivt resultat år 2020, genomförde vi i somras en företrädesemission om 74MSEK.Emissionen tecknades till 202 % och 99,6 % av existerande ägare valde att teckna.
Majoriteten av det finansiella tillskottet är öronmärkt för internationella marknads- och säljinsatser vid lansering av Hövding 3.0 under hösten 2019. En fjärdedel kommer att finansiera färdigutveckling och industrialisering av produkten.

Vi är inne i en spännande fas i projektet vi kallar Vega då vi nu tar steget från design till industrialisering. De koncept och idéer som vi har forskat kring det senaste året tar nu slutgiltig fysisk form och samarbetet med produktionspartners, både nya och gamla, intensifieras. Under den gångna perioden har även vårt samarbete med RISE intensifierats, vars uppgift är att testa att Hövding 3.0 möter de regulatoriska krav som ställs. Vår målsättning är att Hövding 3.0 skall vara, precis som är fallet med nuvarande Hövding 2.0, överlägsen alla andra hjälmar på marknaden gällande skyddsprestanda.

 130 000 Hövdingar finns nu ute i trafiken, en ökning med nästan 20 000 bara under de senaste tre månaderna. Drygt 3 000 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat cyklister. Vad vi tidigare år sålde på en månad säljer vi nu ibland på några dagar, vilket är fantastiskt. Teamet arbetar nu intensivt inför den stundande julhandeln. Historiskt har december varit årets bästa försäljningsmånad för oss på Hövding, och jag planerar för att så blir fallet även 2018. Kanske passande då vi cyklister i norra Europa behöver extra bra skydd under hala vintermånader.

 

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)
HUG#2222728