Release details

2018-08-09 23:30 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Hövding Sverige AB : KORRIGERAD KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB

Pressmeddelande Malmö, 09. 08. 2018


KORRIGERAD KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB 
Kommunikén som gick ut den 9 augusti 2018 innehöll ofullständing information rörande beslut om företrädesemissionen beslutad. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kommuniké.


Kommuniké från extra bolagstämma i Hövding Sverige AB (publ)

Idag onsdag den 9 juli 2018 hölls extra bolagstämma i Hövding Sverige AB (publ). Vid stämman var 1 931 948 aktier representerade, vilket motsvarar 13,01% av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut om företrädesemission. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med kallelsen framlagt förslag.

Bolagstämman beslutade om en företrädesemission av högst 7 427 035 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 427 035 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1.
Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:
a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
b) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
c) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

2.
För varje tecknad aktie ska erläggas tio (10) kronor.

3.
Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 augusti 2018.

4.
Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 17 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018. 

5.
Betalning för aktier ska ske senast den 12 september 2018. 

6.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen. 

7.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

8.
Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

9.
Stämman beslutade om ändring av befintlig bolagsordnings § 4 och 5 Aktiekapital och antal aktier enligt förslag från styrelsen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

10.
Samtliga beslut fattades enhälligt.


För mer information, vänligen kontakta;
Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ)
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige ABs aktie handlas på Nasdaq First North.
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance
HUG#2210287