Release details

2018-07-13 13:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2018

Perioden april - juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 109 (274) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 63 (264) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -18 (-12) Mkr
  • Finansiella placeringar 66 (26) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 7,36 (18,54) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 6 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 16 procent
 • Softronic bidrog med 70 Mkr

Perioden januari - juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 145 (442) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 92 (411) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -16 (-13) Mkr
  • Finansiella placeringar 73 (50) Mkr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 9 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 15 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 193 (186) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 5 (18) procent justerat för lämnad utdelning
 • Substansrabatten uppgick till 18 (-9) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 30 juni uppgår till 22 Mkr per den 12 juli

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 13.00 CET.

HUG#2205139