Release details

2018-07-13 10:07 CEST
 • Print
 • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.7.2018 KLO 11.00

PALKKIOTUOTOT JA HALLINNOITAVA VARALLISUUS JATKOIVAT KASVUA

 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liikevoitto nousi lähes 26 prosenttia ja oli 9,1 miljoonaa euroa (1-6/2017: 7,3 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot laskivat edellisvuodesta konsernitoiminnot -segmentissä.

Tammi-kesäkuu 2018

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot nousivat ollen 34,9 miljoonaa euroa (34,1 milj. euroa)
 • Konsernin liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,31 euroa) ja oman pääoman tuotto 28,8 prosenttia (22,3 %)
 • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 11,9 miljardia euroa (11,8 mrd. euroa), mikä oli Evlin historian korkein luku. Vuodenvaihteesta kasvua tuli vastaavasti 0,7 miljardia euroa.
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin parani ollen 113 prosenttia (110 %).

Huhti-kesäkuu 2018

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,0 miljoonaa euroa (17,9 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,16 euroa).


Näkymät vuodelle 2018 ennallaan

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Evlin tuotteiden kysyntä on pysynyt vakaana, ja konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2018 ovat vakaat. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on kehittynyt positiivisesti, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen merkittävät vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Alkuvuoden menestyksekkään ja vakaan kehityksen ansiosta arvioimme vuoden 2018 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

  1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Tuloslaskelman tunnusluvut      
Liiketoiminnan tuotot, M€ 34,9 34,1 71,4
Liikevoitto/-tappio, M€ 10,4 9,8 21,3
Liikevoittomarginaali, % 29,8 28,8 29,8
Tilikauden voitto/tappio, M€ 10,3 7,1 17,5
       
Kannattavuuden tunnusluvut      
Oman pääoman tuotto (ROE), % 28,8 22,3 25,5
Koko pääoman tuotto (ROA), % 2,1 1,5 2,0
       
Taseen tunnusluvut      
Omavaraisuusaste, % 7,2 5,6 7,6
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 16,4 14,0 15,0
       
Osakekohtaiset tunnusluvut      
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,41 0,32 0,72
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,40 0,31 0,69
Osinko/osake, €*     0,52
Oma pääoma/osake, € 2,97 2,69 3,10
Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 9,84 6,90 9,60
       
Muut tunnusluvut      
Kulu/tuotto -suhde 0,70 0,71 0,70
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % 113 110 113
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 268 254 240
Markkina-arvo, M€ 233,1 160,9 224,9
     

*Vuodelta 2017 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 21.3.2018.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuoden tasolle nettopalkkiotuottojen selvästä kasvusta huolimatta. Liikevaihdon ja tuloksen kasvua heikensi trading tuottojen lasku. Palkkiotuottojen kasvun taustalla on erityisesti positiivinen kehitys hallinnoitavien asiakasvarojen osalta, jotka nousivat tarkastelujaksolla ennätykselliseen 11,9 miljardiin euroon. Evlin rahastot keräsivät nettomerkintöjä alkuvuonna noin puoli miljardia euroa ja Evli oli rahastomerkinnöillä mitattuna eniten pääomaa kerännyt rahastoyhtiö Suomessa. Asiakasvarallisuuden kasvua vauhditti onnistunut uusasiakashankinta ja vahva varainhoitomandaattimyynti, positiiviset rahastojen nettomerkinnät sekä alkuvuoden uudet tuotelanseeraukset, etenkin strategisesti tärkeällä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden saralla. Evli valittiin myös neljättä kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi yhteisösijoittajien toimesta KANTAR SIFO Prospera tutkimuksessa.

Myös yritysasiakaspuolella kehitys oli suotuisaa muutaman Corporate Finance -toimeksiannon siirtymisestä huolimatta. Evli onnistui kasvattamaan liiketoimintaansa niin yritysneuvonannossa, sijoitustutkimuksessa kuin kannustinohjelmien hallinnoinnissakin.

Liikevaihtomme ja liikevoittomme olivat toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden tasolla ja liikevoittomarginaalimme lähes 30 prosenttia. Keskeinen strateginen mittarimme, toistuvien tuottojen suhde konsernin operatiivisiin kuluihin saavutti 113 prosentin tason. Osakkuusyrityksen tulosvaikutus huomioiden konsernin oman pääoman tuotto nousi lähes 29 prosenttiin.

Kasvun tavoittelussa perinteisen liiketoiminnan edistämisen lisäksi jatkoimme panostuksiamme kansainväliseen rahastomyyntiin, vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämiseen sekä ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseen. Ensimmäisen neljänneksen tapaan edistyimme jokaisella strategisella rintamalla. Kansainvälisen myynnin osalta jatkoimme rahastojemme jakelun laajentamista. Alkuvuonna solmitun Saksan jakelusopimuksen lisäksi solmimme sopimuksen koskien rahastojakelua Persianlahden alueella. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osalta ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseerasimme hoivakiinteistöihin sijoittavan Evli Healthcare I Ky -rahaston. Rahasto keräsi käynnistysvaiheessa sijoituksia yli 70 miljoonaa euroa ja toisella vuosineljänneksellä noin 30 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi lanseerasimme uuden liikekiinteistöihin sijoittavan Evli Vuokratuotto -erikoissijoitusrahaston, jonka pääoma oli kesäkuun lopussa noin 40 miljoonaa euroa.

Menestyksekkään alkuvuoden myötä näkymät vuodelle 2018 ovat hyvin suotuisat. Jatkamme panostuksia strategisiin painopistealueisiimme ja keskitymme vakaan ja kannattavan kasvun aikaansaamiseen. Näistä lähtökohdista arvioimme kuluvan vuoden tuloksen muodostuvan selvästi positiiviseksi.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 69,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,4 prosenttia (30.6.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2205116