Release details

2018-05-18 09:30 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Överskott för staten i april

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,6 miljarder kronor.

Statens primära saldo blev 3,0 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde främst på högre utgifter från ett antal myndigheter och att Riksbankens inleverans av överskott till staten betalades i början av maj i stället för i april som beräknat. Samtidigt blev skatteinkomsterna cirka 3 miljarder kronor högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2018 visade statens betalningar ett överskott på 74,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 229 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 8 juni, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)      
  Utfall apr. Prognos apr. Differens apr. Ack. diff.2 Utfall 12-mån  
Nettolånebehov -2 818 -4 572 1 754 2 307 -74 030  
Primärt saldo3 420 -2 615 3 035 5 494 -82 486  
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -3 595 -2 777 -818 -2 566 -1 057  
Räntor på statsskulden 357 821 -464 -621 9 513  
  - Ränta på lån i svenska kronor 608 624 -16 -161 12 556  
  - Ränta på lån i utländsk valuta -264 -85 -179 -214 -989  
  - Realiserade valutakursdifferenser 14 282 -268 -245 -2 054  
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.    
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2018).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig
  verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och
  statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

HUG#2193646