Release details

2018-04-16 15:02 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Karolinska Developments portföljbolag Aprea presenterar initiala resultat från den pågående fas Ib/II-studien med APR-246 och azacitidine för behandling av muterat myelodysplastiskt syndrom

STOCKHOLM - den 16 april 2018. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) tillkännager idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics presenterar initiala positiva resultat vid årsmötet 2018 American Association of Cancer Research (AACR) i Chicago från den pågående fas Ib/II klinisk studie av APR-246 hos patienter med MDS. Den pågående studien utvärderar säkerheten och effekten av APR-246 i kombination med azacytidin för behandling av TP53-muterad MDS.

Den totala responsfrekvensen (ORR) hos 8 utvärderbara patienter var 100%, varav 6 patienter uppnådde ett komplett respons (CR) och 2 patienter uppnådde en marrow CR (mCR). Median progressionsfri överlevnad och övergripande överlevnad har ännu inte uppnåtts i studien, och inga svarande patienter har upplevt återfall.

Vid data cutoff hade 4 CR-patienter fullständigt cytogenetiskt svar, med resultat av ytterligare CR-patienter i väntan på analys.

Biverkningar (AE) under APR-246 monoterapi-inledningsfasen var alla grad 1. Inga dosbegränsande toxiciteter har upplevts hittills.

"Dessa initiala resultat är väldigt uppmuntrande och vi ser fram emot att se de fullständiga resultaten från studien och fördelarna för MDS-patienter", säger Viktor Drvota, VD för Karolinska Development.

För mer information om studien och resultaten, besök www.aprea.com


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Aprea Therapeutics

Aprea Therapeutics (Stockholm, Sverige och Boston, USA) är ett bioteknikföretag som utvecklar nya anticancer substanser som riktar in sig på tumörsupressorproteinet p53. Apreas ledande läkemedelskandidat APR-246 har visat sig kunna återaktivera muterat p53 protein, vilket förorsakar programmerad celldöd hos många cancerceller hos människa.

  

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 16 april 2018 klockan 14:59.

HUG#2184511