Release details

2017-12-07 09:30 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Efecte Oyj:n listautumisanti päättynyt ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 7.12.2017 KLO 10.30

Efecte Oyj:n listautumisanti päättynyt ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, UUTEEN-SEELANTIIN, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Japaniin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Efecte Oyj:n ("Efecte" tai "Yhtiö") Listautumisanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Listautumisannin toteuttamisesta.

Listautumisannissa Efecte laskee osakeannilla liikkeeseen yhteensä 1 035 000 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti"), minkä lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myyvät 1 027 623 osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti") (Uudet Osakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä "Tarjottavat Osakkeet" ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä "Listautumisanti"). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 18,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Myyntiosakkeet vastaavat noin 18,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 5,50 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 4,95 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvostus on Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinnalla noin 30,4 miljoonaa euroa heti Listautumisannin jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 540 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), 1 485 015 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan instituutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä ("Instituutioanti") ja 37 608 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiön henkilökuntaan kuuluville henkilöille ("Henkilöstöanti").

Listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 1,7-kertaisesti. Yleisöanti ylimerkittiin 1,2-kertaisesti ja Instituutioanti 1,9-kertaisesti. Ankkurisijoittajille Kari Stadighille, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle, Aktia Varainhoidolle ja Aurator Varainhoidolle taatun vähimmäisallokaation jälkeen Instituutioannissa tarjolla oleviin loppuihin osakkeisiin kohdistui 2,8-kertainen ylimerkintä. Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 82,0 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Efecte saa Listautumisannista noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat ja Myyntiosakkeita myyvät osakkeenomistajat saavat noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Myyntiosakkeet myydään. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 5 524 101 osaketta Listautumisannin jälkeen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 700 osakkeenomistajaan.

Yleisö- ja Henkilöstöannissa jaettujen Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille aloitetaan arviolta 7.12.2017. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 12.12.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään postitse vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta arviolta 7.12.2017. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 7.12.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 8.12.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "EFECTE" ja ISIN-tunnus FI4000282868.

Evli Pankki Oyj toimii Listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Sakari Suhonen, Efecte Oyj:n toimitusjohtaja kommentoi:

Olen erittäin tyytyväinen listautumisantimme vastaanottoon sekä institutionaalisten, yksityissijoittajien että henkilöstömme keskuudessa. Listautuminen yhtenä ensimmäisistä SaaS-liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä on ollut kiinnostava kokemus, kun liiketoimintamallimme ei ole vielä ollut kaikille sijoittajille entuudestaan tuttua. Listautuminen antaa meille mahdollisuuden toteuttaa ja kiihdyttää kansainvälistä kasvustrategiaamme ja luoda sitä kautta arvoa omistajillemme. Haluan toivottaa uudet osakkeenomistajamme tervetulleeksi mukaan ja kiittää listautumisantiin osallistumisesta

Lisätietoja:

Sakari Suhonen
Toimitusjohtaja
Efecte Oyj
sakari.suhonen@efecte.com
+358 50 384 3576

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ne tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Efectessä työskentelee noin 90 alan ammattilaista, ja vuoden 2016 liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa. 


www.efecte.com   

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "odottaa", "olettaa", "pyrkiä", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoitetaan viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

HUG#2154561