Release details

2017-05-19 15:39 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): Beslut från årsstämma 2017 i CLX Communications AB (publ)

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO:CLX
CLX Communications höll fredagen den 19 maj kl. 14:00 årsstämma i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner rörande företagets vinst eller förlust och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2015/16.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2015/16.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Johan Stuart, Charlotta Falvin och Kjell Arvidsson. Vidare valdes Renée Robinson Strömberg och Björn Zethraeus som nya styrelseledamöter. Erik Fröberg valdes som styrelseordförande. Styrelseledamöterna Jonas Fredriksson och Helena Nordman-Knutson hade avböjt omval.
Som revisor omvaldes Deloitte AB.

Beslut om styrelsearvode
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 550 000 kronor till styrelseordföranden. Dessutom beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet samt med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.

Principer för valberedning
Stämman fastställde principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att dessa principer i stort är oförändrade från föregående år.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Stämman fastställde de riktlinjer och villkor för ersättningar till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen. Ersättning ska spegla CLX:s behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa och varandes på en konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av fast grundlön, kort- och långsiktig rörlig ersättning (inklusive eventuella aktierelaterade incitamentsprogram), pension, övriga förmåner och avgångsvederlag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och att sådan emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

För ytterligare information vänligen kontakta
Odd Bolin
Chief Financial Officer
CLX Communications AB (publ.)
Mobiltelefon                +46 70 428 3173
E-mail                         odd.bolin@clxcommunications.com

Om CLX Communications
CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).
CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.
CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.
Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19  maj 2017 kl.15:30

HUG#2106374