Release details

2017-05-19 07:33 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): CLX Communications kommunicerar nya finansiella mål

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

- meddelar att styrelsen för CLX Communications AB (publ) har beslutat att definiera nya finansiella mål för verksamheten.

De finansiella målen skall vara:

  • Tillväxt i justerad EBITDA per aktie skall vara 20 procent per år, med utgångspunkt från helåret 2016.
  • CLX målsättning är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga två gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader).
  • Utdelningspolicy - styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras.

Tidigare finansiella mål var:

  • CLX målsättning är att uppnå en organisk intäkttillväxt om minst 20 procent per år på medellång till lång sikt.
  • CLX målsättning är en EBIT-marginal på omkring 10 procent.
  • CLX kapitalstruktur skall möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra förvärv. CLX målsättning är en högsta nettoskuldsättning uppgående till 2 gånger EBITDA för de senaste 12 månaderna.
  • CLX målsättning är att dela ut minst 30 procent av nettovinsten. Dock kommer CLX finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter att beaktas.

För ytterligare information vänligen kontakta

Odd Bolin
Chief Financial Officer
CLX Communications AB (publ)
Mobiltelefon     +46 70 428 3173
E-mail              odd.bolin@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19  maj 2017 kl. 07:30
HUG#2106149