Release details

2017-05-19 07:30 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): Stark lönsamhetsutveckling skapar utrymme för fortsatt tillväxt

Delårsrapport, januari - mars 2017

Första kvartalet januari - mars 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 133 procent till 622,2 MSEK (267,2). Organisk tillväxt var 20 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 70,8 MSEK (25,3).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 80,9 MSEK (25,3).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 41,1 MSEK (23,6).
 • Kvartalets resultat uppgick till 33,4 MSEK (18,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (0,49).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades den 5 december 2016 har 1 205 700 optioner tecknats av ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX.
 • Förvärv av Xura Secure Communications GmbH slutfördes den 16 februari och inkluderas i koncernens räkenskaper från detta datum.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Den 10 maj förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i Dialogue Group Ltd. Köpeskillingen var 32,0 MGBP (368,7 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Dialogue omsatte mars 2016-februari 2017 ca 36,7 MGBP (417,9 MSEK) och bruttoresultatet uppgick till ca 11,5 MGBP (130,9 MSEK). Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till ca 5,2 MGBP (59,2 MSEK) med en EBITDA-marginal om 14,2 procent. Förvärvet finansieras med utökade kreditfaciliteter om 32,7 MGBP (376,8 MSEK).

1) Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 3.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webb

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 19 maj.
För att delta i presentationen via telefon vänligen ring något av följande nummer och ange kod 7942048:

SE: +46-8 503 365 39
UK: +44-20 3427 1911
US: +1-646  254 3363

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: https://edge.media-server.com/m6/p/a6vn36du

 

Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 07:30

HUG#2106147