Release details

2017-04-20 21:39 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Beslut av Clean Motion årsstämma 2017

Vid dagens årsstämma i Clean Motion AB fastställdes resultat- och balansräkningar för 2016 och beslutades om att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016. Sittande styrelse omvaldes. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller optioner.

Val av styrelse
Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson, Aina Nilsson Ström och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter

Val av revisor
Per-Acke Jacobsson, Refima Revision AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen.
Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emission av aktier och/eller optioner
Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med
högst 9 000 000 aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie och/eller teckningsoption ska
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen eller att aktie och/eller teckningsoption ska tecknas med kvittningsrätt. Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Lerum, 2017-04-20


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Ankarcrona
Styrelseordförande, Clean Motion AB
Tel: +46 735 310 273
Email: niklas@cleanmotion.se

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.seOm Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

HUG#2097431