Release details

2017-04-21 08:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

Saniona AB: Kallelse till årsstämma i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
21 april 2017
Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö tisdagen den 23 maj 2017 kl. 16:00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017; och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017 skriftligen till Saniona AB, Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Danmark. Anmälan kan också göras per e-post tf@saniona.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.saniona.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande.
 1.  Val av ordförande vid stämman.
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.  Godkännande av dagordning.
 4.  Val av en eller två justeringspersoner.
 5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.  Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7.  Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 1. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning.
 2. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 1. Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 2. Stämmans avslutande och bemyndigande.
 
Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som utgjorts av Søren Skjærbæk, representerande Jørgen Drejer, John Haurum, representerande Thomas Feldthus, samt styrelsens ordförande Claus Braestrup, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är medgrundare av Saniona AB (75 000 kronor föregående år). Baserat på förslaget till styrelse enligt punkt 10 nedan innebär detta att styrelsearvode endast föreslås utgå till Carl Johan Sundberg. Inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Valberedningen föreslår omval av Claus Braestrup, Leif Andersson, Jørgen Drejer och Carl Johan Sundberg som ordinarie styrelseledamöter samt att Claus Braestrup omväljs som styrelseordförande.
Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de två största aktieägarna per den sistesista september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september. Om någon av de två största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den tredje största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.
Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de två största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de två största aktieägarna.

Punkt 12: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget antas med i huvudsak följande innehåll.
 1. Grundläggande principer: Ersättningar ska utges på villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön och övriga sedvanliga förmåner som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.
   
 2. Fast lön: VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på individens arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra faktorer. Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år.
   
 3. Rörlig ersättning: Saniona erbjuder ingen rörlig ersättning till VD eller andra ledande befattningshavare.
   
 4. Pension: Saniona erbjuder inga separata pensionsförmåner till VD eller andra ledande befattningshavare. Viss del av den ledande befattningshavarens fasta lön allokeras dock till pensionsavsättningar. Storleken på sådana pensionsavsättningar kan väljas av den ledande befattningshavaren.
   
 5. Uppsägning etc.: För VD och övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga sex månader. För VD och CFO ska emellertid en justerad uppsägningstid kunna gälla under en initial period om sex månader efter en transaktion som innebär att en majoritet av aktierna i Saniona eller Saniona A/S förvärvas av en eller flera personer. Justeringen ska innebära att uppsägningstiden vid uppsägning från Saniona ska kunna förlängas till tolv månader omgående efter den relevanta ägarförändringen. Uppsägningstiden ska därefter förkortas med en månad för varje månad som förflyter efter ägarförändringen till dess att uppsägningstiden överensstämmer med den ordinarie uppsägningstiden enligt anställningsavtalen. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid ska inte förekomma.
   
 6. Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda att så sker.
Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt kunna tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 30 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Punkt 14: Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter som är aktiva i Saniona-koncernen i Danmark.
Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet ("Personaloptionsprogrammet") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och nyckelpersoner. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Sanionas möjligheter att behålla kompetenta personer.

A.                Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2017/2022
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:
1.             Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 38 750 personaloptioner.
2.             Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
3.             Personaloptionsprogrammet ska omfatta femton medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen. Styrelsen fastställer inom ramen för stämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer.
Ledande medarbetare och nyckelkonsulter (8 stycken):    högst 12 500 optioner per person
                Tekniska medarbetare (7 stycken):                                         högst 500 optioner per person
Medarbetare som tillika är styrelseledamöter, verkställande direktör eller större aktieägare i bolaget ska inte äga rätt att delta i Personaloptionsprogrammet.
4.             Tilldelning ska senast den 15 juli 2017.  
5.             De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/48 under 48 månader efter tilldelningen. Intjäning förutsätter, med de undantag som anges nedan, att deltagaren är fortsatt aktiv i Saniona-koncernen vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att vara aktiv i Saniona-koncernen efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte med undantag för vad som anges nedan.
                För medarbetare i Saniona A/S ("Dotterbolaget") som omfattas av den danska lagen lov om brug af køberet eller tegningsret til anparter m.v. i ansættelsesforhold (lov nr. 309 af 5. maj 2004) gäller oavsett vad som anges ovan att:
(i)             Om Dotterbolaget säger upp medarbetarens anställning i Dotterbolaget, utan att medarbetaren har brutit mot anställningsförhållandet så har medarbetaren oavsett anställningens upphörande rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta). 
(ii)            Om anställningen sägs upp av medarbetaren på grund av att Dotterbolaget väsentliget brutit mot anställningsförhållandet, har medarbetaren oavsett uppsägningen rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta).
(iii)           Om anställningen upphör på grund av att medarbetaren (i) uppnår den pensionsålder som från var tid till annan har definierats i Saniona-koncernen; (ii) blir berättigad till dansk ålderspension (Dan. Folkepension) eller (iii) drabbas av invaliditet, har medarbetaren rätt att behålla och utnyttja tilldelade outnyttjade personaloptioner i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet (inklusive att intjäning enligt villkoren ska fortsätta).
(iv)           Om medarbetaren säger upp sin anställning utan att Dotterbolaget väsentligen brutit mot anställningsförhållandet, bortfaller all rätt till tilldelade outnyttjade personaloptioner vid den tidpunkt då anställningsförhållandet upphör, utan särskilt varsel och utan ersättning, oavsett om personaloptionerna är intjänade eller ej.
(v)            Om Dotterbolaget säger upp eller avskedar medarbetaren till följd av medarbetarens brott mot anställningsförhållandet, bortfaller all rätt till tilldelade outnyttjade personaloptioner vid den tidpunkt då anställningsförhållandet upphör, utan särskilt varsel och utan ersättning, oavsett om personaloptionerna är intjänade eller ej.
6.             Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall. 
7.             Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i december 2022.
8.             Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9.             Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer och med beaktande av sådana mindre justeringar som kan krävas av skatteskäl i Danmark. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.
 
B.               Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 38 750 teckningsoptioner på följande villkor:
1.             Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att nyckelpersoner i Saniona-koncernen erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.
2.             Teckning ska ske senast 31 juli 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
3.             Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
4.             Teckningsoptionerna ska kunna utövas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med 31 december 2022.
5.             Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter det att teckningen verkställts.
6.             Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 937,50 kronor.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan.
Övrig information i anledning av Personaloptionsprogrammet
Förslaget till Personaloptionsprogram har beretts av styrelsen i bolaget. Vid upprättande av förslaget har styrelsen beaktat att Personaloptionsprogrammet riktar sig till personer som är aktiva i Danmark. Villkoren i Personaloptionsprogrammet har därför utformats för att överensstämma med marknadspraxis i Danmark.
Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogrammet kommer att föranleda redovisningsmässiga lönekostnader. Baserat på antagandet att 100 procent av de personaloptioner som ingår i programmet kommer att intjänas beräknas den redovisade lönekostnaden att uppgå till totalt cirka 1 132 612 kronor under perioden 2017-2022 (baserat på ett värde per option om cirka 29,23 kronor). Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black Scholes formeln. Värdet på personaloptionerna under Personaloptionsprogrammet är enligt denna värdering cirka 29,23 kronor per personaloption. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen. Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och endast syftar till att illustrera utfallet.
Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 38 750 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,19 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2022. Nyckeltalet resultat per aktie före skatt för helåret 2016 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie efter skatt hade minskat med 0,0002 kronor från - 0,1064 kronor till - 0,1062 kronor.
I bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram 2015/2019 för medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen beslutat vid årsstämma den 20 maj 2015 utestående. I personaloptionsprogrammet är totalt 64 000 personaloptioner utestående. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till lösenpris 20,72 kronor per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under 30 dagar från offentliggörandet av bolagets kvartalsrapporter, eller när det gäller helåret bokslutskommuniké, för första gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2018 och sista gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 64 000 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 3 200 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,31 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till personaloptionsprogram 2015/2019.

Punkt 15: Stämmans avslutande och bemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelseordföranden, eller den styrelseordföranden utser, att vidta de smärre formella justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Danmark och på bolagets webbplats (www.saniona.com) senast från och med den 2 maj 2017 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 20 841 467 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
 
____________________
Malmö i april 2017
Saniona AB (publ)
Styrelsen
 
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com
Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08:00 CET.
Om Saniona:
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka      4 500 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.
HUG#2097290