Release details

2017-03-20 09:24 CET
 • Print
 • Share Share
dk

Jeudan A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 20. april 2017, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Jørgen Tandrup, tlf. 7220 7144

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 375 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.


Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag 20. april 2017 kl. 16.30

i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Dagsorden:
 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
   
 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
   
 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat
   
 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017

Bestyrelsen stiller som tidligere år forslag om et grundhonorar på DKK 250.000 pr. bestyrelsesmedlem. Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar og næstformanden 2 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisionsudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK 75.000. Formanden for revisionsudvalget modtager som hidtil 3 gange udvalgshonorar.

 1. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

                         I.    Forslag om anvendelse af elektronisk kommunikation

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny §10 i vedtægterne, hvorefter selskabet får mulighed for at anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i kommunikationen med aktionærerne.

                        II.    Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af direktør Jørgen Tandrup, formand, adm. direktør Niels Jacobsen, næstformand, adm. direktør Tommy Pedersen, Hans Munk Nielsen og investor relations-chef Søren B. Andersson. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Jørgen Tandrup og Hans Munk Nielsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Niels Jacobsen, adm. direktør Tommy Pedersen og investor relations-chef Søren B. Andersson.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Claus Gregersen og Helle Okholm.

 1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 1. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 5.I kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget. Til vedtagelse af de øvrige punkter på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger
Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2016, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil - bortset fra årsrapporten for 2016 - blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 13. april 2017.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf eller ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Investor Services via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. Fristen for rekvirering af adgangskort er onsdag den 12. april 2017, kl. 23.59.

Selskabet giver som noget nyt mulighed for at aktionærer kan modtage adgangskortet til generalforsamlingen via e-mail - forudsat at det er bestilt via InvestorPortalen.

Aktionærer kan således vælge at modtage adgangskort til generalforsamlingen enten:

 1. Pr. e-mail - adgangskortet fremsendes til aktionærens e-mailadresse som vedhæftet PDF-fil. Adgangskortet skal medbringes på generalforsamlingen elektronisk via for eksempel en smartphone eller som print.
 2. Pr. post - adgangskortet fremsendes pr. post. Det anbefales, at adgangskortet bestilles i god tid for at sikre, at det modtages rettidigt.

På generalforsamlingen udleveres stemmesedler ved indgangen.

Fuldmagt
Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest onsdag den 12. april 2017, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Brevstemme
Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest onsdag den 19. april 2017, kl. 12.00. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Den 20. marts 2017
Bestyrelsen for Jeudan A/S

287
Mar 20, 2017

HUG#2088900