Release details

2017-02-17 08:02 CET
 • Print
 • Share Share
fi

Elite Varainhoito Oyj:n ("Yhtiö", "Elite") tilinpäätöstiedote 2016 - Kasvu jatkui haastavassa markkinassa: Liikevaihto 17,2 milj. € (+14 %), liikevoitto ennen poistoja 1,3 milj. € (-21 %)

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 17.2.2017 klo 9.00
 
Elite Varainhoito Oyj:n ("Yhtiö", "Elite") tilinpäätöstiedote 2016 - Kasvu jatkui haastavassa markkinassa: Liikevaihto 17,2 milj. € (+14 %), liikevoitto ennen poistoja 1,3 milj. € (-21 %)
 
 
Elite Varainhoito -konsernin ("Konserni") tammi-joulukuu 2016 lyhyesti (vertailu tilikauteen 1-12/2015, luvut ovat tilintarkastamattomia)
 • Liikevaihto kasvoi 14 % päätyen yli 17 miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ennen poistoja laski 21 % päätyen noin 1,3 miljoonaan euroon.
 • Tilikauden tulos laski 52 % päätyen noin 0,6 miljoonaan euroon.
 • Tilikauden tulos per osake oli 0,06 euroa.
 • Tilikauden tulosta laskivat uusiin liiketoimintoihin sekä prosessien digitalisointiin liittyvät kulut, joiden vaikutus oli suuruudeltaan noin 0,5 miljoonaa euroa.
 • Tytäryhtiö Elite Yhteisöpalvelun osakkeiden myynnistä avainhenkilöille seurasi positiivinen tulosvaikutus vuodelle 2017, joka oli suuruudeltaan noin 0,5 miljoonaa euroa. 
Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,03735 euroa osakkeelta ja pääoman palautusta 0,03735 euroa osakkeelta.
 
Asiakas- sekä vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, oli 1 616 miljoonaa euroa 31.12.2016 (1 662 milj. euroa 31.12.2015). 
 
Konsernin liikevaihdon kasvu perustui liiketoimintastrategian mukaisesti sekä asiakashankinnan kehittämiseen että yritysostoihin.
 
Ennuste vuodelle 2017
 • Yhtiö arvioi liikevoiton ennen poistoja vuonna 2017 nousevan 2 - 2,5 miljoonaan euroon.
 • Ennuste perustuu nykyisiin liiketoimintoihin eikä huomioi mahdollisia yritysostoja, joilla tavoitellaan keskipitkällä aikavälillä noin 3-5 miljoonan euron lisätulosparannusta ja jotka toteutuessaan voivat muuttaa myös vuoden 2017 tulosennustetta merkittävästi.
Heinä-joulukuu 2016 lyhyesti (vertailu kauteen 7-12/2015)
 • Liikevaihto kasvoi 20,7 % päätyen 7,9 miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ennen poistoja kasvoi 97,74 % päätyen 0,6 miljoonaan euroon.
 • Kauden tulos kasvoi 77,0 % päätyen 0,25 miljoonaan euroon.
 • Kauden tulos per osake oli 0,05 euroa.
Konsernin liikevaihdon kasvu nopeutui hieman vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi konsernin tulos kasvoi heinä-joulukuun aikana verrattuna edellisvuoteen. Kokonaisuutena heinä-joulukuun tulos vastasi puolivuosikatsauksessa 29.8.2016 annettua arviota.
 
Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)
 
Avainluvut 7-12 / 2016 7-12 / 2015 muutos-% 1-12 / 2016 1-12 / 2015 muutos-%
Liikevaihto 7 910 6 554 20,69 % 17 114 15 036 13,8 %
Liikevoitto ennen poistoja 594 301 97,74 % 1 282 1 629 -21,3 %
Liikevoitto 261 69 279,25 % 661 1 172 -43,6 %
Kauden tulos 248 140 76,95 % 592 1 227 -51,8 %
Tulos per osake  0,05€  0,03€ 60,71 % 0,06€ 0,14€ -57,3 %
 
Toimintaympäristö
 
Vuonna 2016 ennustettu globaali talouskasvu jäi vuoden 2015 tasolle (noin 3,1 %) kasvun nopeutumisen odotuksista huolimatta. Suomen Pankin joulukuussa 2016 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talous on kuitenkin vihdoin palannut kasvu-uralle erityisesti yksityisen kulutuksen ja investointien kasvaessa. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,3 % vuonna 2017. Yhdysvaltain keskuspankki nosti joulukuussa 2016 ohjauskorkoaan markkinoiden odotusten mukaan. Koron nosto oli vasta toinen vuoden 2006 jälkeen. Muut keskuspankit pitivät edelleen ohjauskorot poikkeuksellisen matalina. Edelleen kasvun epävarmuus näkyy keskuspankkien toimissa, ja ennusteissa ei ole nopeaa korkotason nousua lähivuosille. Osakemarkkinaa leimasi alkuvuodesta 2016 suuri epävarmuus kasvun jatkumisesta, jonka seurauksena globaalit osakkeet laskivat eurosijoittajan näkökulmasta 20 % tammi-helmikuussa. Taustalla olivat raaka-aineiden voimakas hinnan lasku sekä valuuttojen arvojen suurten muutosten aiheuttama epätasapaino. Helmikuun puolivälissä osakemarkkina alkoi kuitenkin elpyä ja päätyi vuoden alun tasolle kesän kynnyksellä. Kesää ja syksyä leimasivat Iso-Britannian Brexit-äänestykseen ja Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyvät epävarmuudet, joiden ratkettua globaali osakemarkkina nousi nopeasti noin 12 % marras-joulukuun aikana päätyen lopulta koko vuoden noin 10 % tuottoon euroissa. Vuonna 2016 taloudellinen aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla. Yrityskauppojen kokonaisvolyymi jäi hieman vuoden 2015 erittäin korkeasta tasosta, mutta aktiviteetti pysyi kuitenkin korkealla tasolla sekä yrityskauppojen että kiinteistömarkkinan suhteen.
 
Yhtiön näkökulmasta osakemarkkinan epävarmuus alkuvuodesta johti asiakasvarojen kasvun hidastumiseen ja - vaikka uusasiakashankinta pysyi hyvällä tasolla - johti syksyyn asti jatkunut epävarmuus pienempään kasvuun asiakasvaroissa. Vuonna 2016 suuri osa asiakasvarojen kasvusta kohdistui kiinteistörahastoihin, joissa palkkiotuotto alkaa kertyä vasta uusien sijoituskohteiden toteutumisen kautta. Kokonaisuutena sijoittamattomina sitoumuksina oli vuodenvaihteessa noin 0,5 miljoonan euron vuotuisen palkkioliikevaihdon määrää vastaava sijoituskokonaisuus, joka sijoitetaan suunnitelman mukaan 2017 aikana.
 
Elite Varainhoito Oyj -konsernin vuosi 2016
 
Tilikauden aikana Yhtiö jatkoi voimakkaasti palvelujen ja tuotteiden kehittämistä. Erityisesti panostettiin kiinteistövarainhoidon, palkitsemispalveluiden, energiatehokkuusinvestointien, pk-yrityslainauksen sekä kvantitatiivisten osakestrategioiden kehittämiseen. 
 
Kehitystyön seurauksena konserni lanseerasi vuoden aikana useita uusia rahastoja ja palveluita. Yhtiö toi markkinoille tammikuussa 2016 ensimmäisen suomalaisiin osakkeisiin sijoittavan kvantitatiivisen osakestrategian, huhtikuussa uuden markkinariippumattoman Optimi-varainhoitomallin, elokuussa toimitila- ja asuntokiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston sekä marraskuussa eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavan kvantitatiivisen osakestrategian ja energiatehokkuushankkeisiin sijoittavan älyenergiarahaston.
 
Tammikuussa 2016 konserni laajensi toimintaansa asiakasyrityksen henkilöstön palkitsemiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottamiseen uuden perustettavan tytäryhtiön, Elite Palkitsemispalvelut Oy:n kautta. Elite Palkitsemispalvelut tarjoaa asiantuntija-apua henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Asiakkaan tarpeista riippuen ratkaisuna voi olla esimerkiksi henkilöstörahaston perustaminen ja sen hallinnointipalvelut tai osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän rakentaminen. Toiminta kehittyi erityisen nopeasti vuoden aikana, ja Elite Palkitsemispalvelut saavutti markkinajohtajuuden henkilöstörahastojen jäsenmäärällä mitattuna loppuvuoden 2016 aikana. Yhtiö ennustaa Elite Palkitsemispalvelujen tekevän positiivisen tuloksen vuoden 2017 osalta.
 
Helmikuussa 2016 Yhtiö lunasti tytäryhtiönsä EPL Rahastot Oy:n vähemmistöosakkeet Yhtiön avainhenkilöltä, joka siirtyi konsernin ulkopuolisiin tehtäviin. Huhtikuussa Yhtiö osti vähemmistöosuuden yrityslainoja välittävästä Nousu Capital Oy:sta (nykyinen Elite Rahoitus Oy) ja alkoi kehittää pk-yrityslainojen välitystoimintaa sekä tähän liittyvää lainarahastoa, joka on tarkoitus lanseerata vuoden 2017 aikana. 
 
Toukokuussa 2016 yhtiö osti OX Finance Oy:n koko osakekannan ja 60 % Thermo Power Finland Oy:n osakkeista. OX Finance -kaupan myötä Ox Financen työntekijät siirtyivät Elite Varainhoidon yksityispankkiireiksi sidonnaisasiamiehinä. Siirtyvillä henkilöillä on yhteenlaskettuna vuosikymmenten kokemus asiakastyöstä eri sijoituspalveluyhtiöissä. Thermo Power Finlandin kaupan myötä konserni aloitti panostukset energiatehokkuus- ja ympäristösijoituksiin, minkä seurauksena lanseerattiin ensimmäinen energiatehokkuusrahasto marraskuussa 2016.
 
Tilikauden aikana Yhtiö on myös tehnyt merkittäviä investointeja ja kehitystyötä toiminnan ja prosessien digitalisoimiseksi. Vuoden aikana on vaihdettu Yhtiön käyttämä toinen pääjärjestelmä (FA Solutions) sekä tehty useita tähän liittyviä toimintaa tehostavia kehitystoimia. Vuoden 2017 aikana prosessien digitalisointia tullaan jatkamaan ja ennen kaikkea tullaan panostamaan järjestelmien sulavaan yhteistoimintaan. Sisäisten prosessien digitalisointi aiheuttaa etupainotteisia kustannuksia ja investointeja, mutta johtaa Yhtiön arvion mukaan kasvavaan kannattavuuteen keskipitkällä aikavälillä.
 
Joulukuussa Yhtiö myi osuuden tytäryhtiönsä Elite Yhteisöpalvelut Oy:n ("EYP") osakkeista avainhenkilöille ja molempien yhtiöiden hallitukset päättivät EYP:n sulautumisesta Elite Varainhoitoon arviolta huhti-toukokuussa 2017. EYP omistaa 100 % Elite Kiinteistökehitys Oy:stä, joka toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä Elite Kiinteistökehitys I Ky -rahastossa. Rahastoon saatiin sijoittajilta vuoden 2016 aikana uusia sijoitussitoumuksia, joiden myötä rahaston kiinteistösijoitukset kasvavat noin 100 miljoonaan euroon. Kiinteistökehitysrahaston lisäksi EYP:lla on sopimus yhteisliiketoiminnasta Minerva-konsernin kanssa koskien Minerva Palveluasunnot II Ky -rahastoa. EYP:n nykyinen liiketoiminta siirtyy sulautumisen seurauksena Elitelle sellaisenaan. Omistusmuutoksen ja sulautumisen tarkoituksena on yksinkertaistaa Elite-konsernin yhtiörakennetta ja kannustinjärjestelmiä. Tytäryhtiön osakkeiden myynnillä oli positiivinen tulosvaikutus Elite-konsernille vuonna 2016, ja lisäksi Yhtiö arvioi, että sulautuminen tulee parantamaan Elite-konsernin tuloksentekokykyä merkittävästi vuodesta 2017 alkaen.
 
Joulukuussa 2016 Yhtiö osti yhdessä Oma Säästöpankki Oyj:n kanssa 97,7 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista. Yhtiön osuus ostettavista osakkeista oli 49,9 %, ja SAV-Rahoitus Oyj:stä tuli kaupan myötä Yhtiön osakkuusyhtiö. SAV-Rahoitus on vuodesta 2000 toiminut rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille autorahoitusta sekä lainaa autovakuutta vastaan. SAV-Rahoituksella on noin 450 yhteistyöautoliikettä ympäri Suomea. Toiminta on supistunut finanssikriisin jälkeen rahoituksen saatavuuden rajoittaessa lainanantoa. Uudet omistajat ovat kaupan yhteydessä sitoutuneet rahoittamaan SAV-Rahoitusta ja tuovat rahoitusosaamisensa ja -kanaviensa kautta SAV-Rahoitukselle uuden mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa ja parantaa kannattavuutta merkittävästi. SAV-Rahoituksella on poikkeuksellisen pitkä ja hyvä liiketoimintahistoria luotonannosta ja siihen liittyvien luottotappioiden hallinnasta. Yhtiö jatkoi kaupan myötä strategiansa mukaista laajentumista rahoitustoimintaan. Yhtiö arvioi, että uudelleen järjestettävän rahoituksen ja kasvumahdollisuuksien johdosta omistus SAV-Rahoituksesta parantaa konsernin tuloksentekokykyä merkittävästi vuodesta 2017 alkaen.
 
Joulukuussa päätettiin siirtymisestä asiakaslähtöiseen organisaatiomalliin 1.1.2017 alkaen. Organisaatiomuutoksella tavoitellaan johtamisjärjestelmän selkeyttämistä sekä tulos- ja tuotekehitysvastuun jakamista asiakaslähtöisiin liiketoiminta-alueisiin.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Yhtiö investoi merkittävästi sekä uusiin liiketoimintoihin ja olemassa olevien liiketoimintojen kehittämiseen että Yhtiön toimintojen digitalisoimiseen vuoden 2016 aikana. Panostus näkyi kustannusten kasvuna pääasiassa henkilöstökulujen osalta. Yhtiö arvioi, että tehtyjen panostusten vaikutus näkyy Yhtiön parantuneena tuloksentekokykynä jo vuoden 2017 aikana, mutta erityisesti keskipitkällä aikavälillä. Samalla Yhtiö on hajauttanut tulovirtaansa merkittävästi eri liiketoimintoihin, mikä laskee liiketoimintariskiä. 
 
Yhtiö arvioi puolivuosikatsauksessa 29.8.2016, että alkuvuoden 2016 perusteella Yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2016, mutta kannattavuus jäänee vuoden 2015 tasoa heikommaksi. Lisäksi Yhtiö arvioi puolivuosikatsauksessa, että kannattavuus paranee keskipitkällä aikavälillä markkinoiden epävarmuuden vähentyessä. 
 
Yhtiö arvioi nykyisten tietojen perusteella liikevoiton ennen poistoja nousevan 2-2,5 miljoonaan euroon vuonna 2017. Ennuste perustuu nykyisiin liiketoimintoihin eikä huomioi mahdollisia yritysostoja, joilla tavoitellaan keskipitkällä aikavälillä noin 3-5 miljoonan euron lisätulosparannusta. Yhtiö arvioi, että vuoden 2017 jälkeen kannattavuus parantuu sekä liiketoiminnan kasvun että tehostamisen avulla. Samanaikaisesti Yhtiö arvioi liiketoiminnan riskin vähenevän liiketoiminnan laajentuessa ja tulovirtojen jakautuessa sijoituspalveluiden lisäksi myös esimerkiksi rahoituspalveluihin.
 
Yhtiön liiketoimintariski muodostuu pääosin pääomamarkkinoiden yleisen kehityksen yllättävästä heikentymisestä. Yllättävä heikentyminen johtaa nykyisten jatkuvien palkkioiden alenemiseen asiakasvarallisuuden arvonalennuksen seurauksena sekä uusmyynnin vaikeutumiseen. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa edelleen Yhtiön hallinnoitavan varallisuuden määrää, jonka avulla liiketoimintariskiä voidaan alentaa jatkuvien palkkioiden muodostaessa yhä suuremman osan Yhtiön palkkiotuotoista.
 
Katsauskauden jälkeiset Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat
 
Yhtiö on 28.1.2017 irtisanonut Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa aiemmin solmitun markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyy 28.2.2017.
 
Ajalla 1.1.2017-16.2.2017 ei ole ollut muita Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.
 
Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous
 
Elite Varainhoito -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan viikolla 9 (27.2.-3.3.2017) osoitteessa www.elitevarainhoito.fi kohdassa "Tietoa Elitessä" > "Taloustiedot ja toimintakertomukset".
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 4.4.2017 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.
 
Yhtiöllä on 6 900 701 kappaletta A-sarjan osaketta ja 3 137 640 kappaletta B-sarjan osaketta. Yhtiö ei ole laskenut liikkeelle optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakemäärää kasvattavia rahoitusinstrumentteja. Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2016 oli 10 472 757 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,03735 euroa osakkeelta ja pääoman palautusta 0,03735 euroa osakkeelta.
 
Elite Varainhoito Oyj:n puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2017 julkaistaan arviolta 28.8.2017.
 
 
ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus
 
Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj
 
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi
 
Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi
 
Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670
 
 
Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin (Elite) emoyhtiö. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Eliten palveluksessa on noin 80 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,7 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.
 
JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi
HUG#2079622