Release details

2017-02-17 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
fi en

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR), tilinpäätöstiedote, 17.2.2017 klo 09:00

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2016

VUOSIYHTEENVETO (tammi - joulukuu 2016)

Afarakin suoritus vuonna 2016 korostaa Yhtiön vahvaa perustaa. Yhtiö saavutti positiivisen toiminnallisen tuloksen huolimatta haastavasta vuodesta, jonka alkupuolisko oli erityisen haasteellinen. Strategisen suunnittelun ja hyvin ajoitettujen investointien ansiosta Yhtiö oli hyvissä asemissa hyödyntämässä loppuvuotta kohden kohentuneita markkinoita.

Sijoittajat

 • Toisella vuosineljänneksellä hyväksyttiin ja maksettiin osakkeenomistajille pääomanpalautuksia 2,6 (5,1) miljoonaa euroa
 • Kolmannella vuosineljänneksellä hyväksyttiin ja maksettiin osakkeenomistajille pääomanpalautuksia 2,6 (0,0) miljoonaa euroa

Talous

 • Tilikauden liikevaihto oli 153,6 (2015: 187,7) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 5,5 (2015: 17,2) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli 3,6 % (2015: 9,2 %)
 • Liikevoitto oli -1,0 (2015: 9,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -0,7 % (2015: 5,3 %)
 • Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -2,8 (2015: 7,8) miljoonaa euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,0 (2015: 12,5) miljoonaa euroa
 • Yhtiö lyhensi ulkopuolisia velkojaan 11,8 miljoonalla eurolla, minkä jälkeen Yhtiön velkaantumisaste oli 2,1 prosenttia (2015: 8,2 %)

Tuotanto

 • Jalostettujen tuotteiden myynti laski 8,2 prosenttia 97 095 (2015: 105 777) tonniin
 • Ferrokromin tuotanto laski 7,6 prosenttia 95 739 (2015: 103 591) tonniin
 • Kaivostoiminnan tuotanto laski 43,2 prosenttia 262 266 (2015: 461 781) tonniin

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN YHTEENVETO (loka - joulukuu 2016)

Afarakin suoritus parani neljännellä vuosineljänneksellä suotuisan markkinakehityksen tukemana.

Talous

 • Vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,4 (Q4/2015: 49,2) miljoonaa euroa
 • Käyttökate kasvoi 16,2 prosenttia 4,3 (Q4/2015: 3,7) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli
  9,6 % (Q4/2015: 7,5 %)
 • Liikevoitto kasvoi 50 prosenttia 2,7 (Q4/2015: 1,8) miljoonaan euroon ja liikevoittoprosentti oli 6,1 % (Q4/2015: 3,7 %)
 • Vuosineljänneksen tulos jatkuvista toiminnoista oli 1,7 (Q4/2015: 0,8) miljoonaa euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 7,7 (Q4/2015: 0,4) miljoonaa euroa
 • Yhtiö lyhensi ulkopuolisia velkojaan 4,2 (Q4/2015: 2,6) miljoonalla eurolla

Tuotanto

 • Yhtiö korvasi matalakatteista tuotantoa parempikatteisella tuotannolla. Jalostettujen tuotteiden myynti oli 23 906 (Q4/2015: 31 137) tonnia
 • Ferrokromin tuotantoa pienennettiin 21,1 prosenttia 22 833 (Q4/2015: 28 938) tonniin käyttöpääoman optimoimiseksi
 • Kaivostoiminnan tuotanto kasvoi 20,2 prosenttia 114 898 (Q4/2015: 95 587) tonniinMARKKINATUNNELMA VUODEN 2017 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
 
Kromimalmin ja ferrokromin hintojen odotetaan pysyvän vahvoina vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä tulee vaikuttamaan positiivisesti Afarakin taloudelliseen tulokseen. Odotamme vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä merkittävästi parempaa tulosta kuin edellisvuoden vastaavalta jaksolta.

OSINGONJAKOEHDOTUS

Tilikauden 2016 tappiollisen kokonaistuloksen johdosta Yhtiön hallitus tulee esittämään 23.5.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiö ei jaa pääomanpalautusta tai osinkoa. Yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisesti varojen jakoa osakkeenomistajille arvioidaan uudelleen puolivuotistuloksen julkistamisen yhteydessä.


AVAINLUVUT (MEUR)
Q4/16 Q4/15 Muutos 2016 2015 Muutos
Liikevaihto 44,4 49,2 -9,7% 153,6 187,7 -18,2%
Käyttökate 4,3 3,7   5,5 17,2  
Käyttökate-% 9,6% 7,5%   3,6% 9,2%  
Liikevoitto 2,7 1,8   -1,0 9,9  
Liikevoitto-% 6,1% 3,7%   -0,7% 5,3%  
Tulos ennen veroja 1,5 0,5   -3,1 6,5  
Tulos-% 3,4% 0,9%   -2,0% 3,5%  
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,7 0,8   -2,8 7,8  
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 0,4 0,8   1,9 0,8  
Tilikauden tulos yhteensä 2,0 1,6   -0,9 8,5  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,01 0,01   0,00 0,03  


Toimitusjohtaja Guy Konsbruck:

"Vuonna 2016 Afarak toimi pääosin alakuloisissa markkinaolosuhteissa, jotka vaikuttivat useimpiin kromin ja ferrokromin valmistajiin. Viime vuoden aikana usea eteläafrikkalainen valmistaja joutui joko yrityssaneeraukseen tai vähensi muuten ferrokromin tuotantoaan.

Laskeneiden hintojen myötä myyntimäärämme pienentyivät voimakkaasti erityisesti erikoismetallisegmentissä. Myös kaivos- ja jalostustuotantomme määrät pienentyivät johtuen Mecklenburgin avolouhoksen sulkemisesta, kaivosten turvallisuusseisokeista ja Mogale Alloysin väliaikaisesta sulkemisesta. Vastauksena näihin olosuhteisiin Afarak keskittyi harkitsevaan käyttöpääomanhallintaan, tuotannon optimointiin, saamisten kotiuttamiseen ja varastotasojen hallintaan, mihin kuului myös päätös pysäyttää tuotanto väliaikaisesti Saksan sulatolla EWW:llä, mikä taas edelleen mahdollisti TMS:n kromimalmin myynnin kohonnein markkinahinnoin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

 
Vuoden 2016 jälkipuoliskolla Afarak osoitti joustavuutta ja kykyä vastata ennakoituihin markkinaolosuhteisiin. Afarak pystyi reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti markkinahintojen elpymiseen ja kysynnän vahvistumiseen. Sopimushintojen noustua joulukuussa korkeimmalle tasolleen kahdeksaan vuoteen, Afarak otti käyttöön kolme projektia, jotka mahdollistivat yhtiön hyötymisen markkinoiden noususuhdanteesta. Mogalen tuotantolaitos toimii nyt joustavana tehtaana, jonka yksi piimangaaniuuni muutettiin ferrokromin tuotantoon mahdollistaen paremman katetason nykymarkkinoilla. Mecklenburgin avolouhos käynnistettiin uudelleen ja Ilithan kaivoksen tärypöytäinvestointi on nyt täydessä tuotannossa. Nämä tekijät siivittivät Afarakin vahvaan suoritukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä ja vahvistivat Yhtiön yrittäjämäistä luonnetta mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.
 
Hintojen odotetaan pysyvän vahvoina vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. On kuitenkin vaikeaa ennustaa pidemmän aikavälin näkymiä. Afarak jatkaa keskittymistä ydintoimintaansa eli ferrokromin erikoistuotteisiin. Meidän tulee edelleen vahvistaa omia malmivarojamme lisätäksemme riippumattomuuttamme kolmansista osapuolista. Olemme luoneet pohjan tuotevalikoimamme laajentamiselle vuonna 2017.
 
Ensimmäisen Afarakissa työskentelykuukauteni aikana olen tavannut henkilökuntaamme ja olen ollut vaikuttunut heidän osaamisestaan ja teknisestä pätevyydestään kuin myös heidän halukkuudestaan parantaa prosesseja ja tehokkuutta. Afarak Groupin puolesta haluan esittää kiitokset kaikille työntekijöillemme, joiden rooli oli tärkeä markkinaolosuhteisiin nähden hyvän tuloksen saavuttamisessa vuonna 2016."
 

Julkistamismenettely

Afarak noudattaa Finanssivalvonnan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuusmääräysten ja -ohjeiden (7/2013) mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2016. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona sekä saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com.


AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Predrag Kovacevic, talousjohtaja, +356 2122 1566, pedja.kovacevic@afarak.com
Melvin Grima, rahoitusjohtaja, +356 2122 1566, melvin.grima@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR- ja viestintäpäällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Taloudelliset raportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavana Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com.

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
 

Yhtiö katsoo tämän tiedotteen muodostavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) No. 596/2014 ('MAR') tarkoittamaa sisäpiiritietoa. Tämän tiedotteen julkaisemisen sääntömääräisen tiedotuspalvelun ("RIS") kautta katsotaan johtavan siihen, että tämä sisäpiiritieto on nyt julkista.

Afarak FY 2016_FI
Feb 17, 2017

HUG#2079614