Release details

2019-07-05 09:00 CEST
 • Print
 • Share Share
fi

Admicom Oyj: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019: Admicomin kasvu jatkui vakaana (Liikevaihto +40 %, EBITDA 46 %)

Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 (Tilintarkastamaton)

ADMICOMIN KASVU JATKUI VAKAANA: LIIKEVAIHTO +40 %, EBITDA 46 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 5.7.2019 KLO 10:00

Tammi-kesäkuun 2019 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2018 - 30.6.2018)

 • Katsauskauden liikevaihto oli 7,664 miljoonaa euroa (5,473), kasvua +40 % edellisvuodesta. Kasvusta pääosa tuli uusasiakkaista, minkä lisäksi nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos auttoi kasvua +5 % yksikköä. Tämä vaikutus arvioitiin vielä huhtikuun neljännesvuositulostiedotteessa lähelle nollaa prosenttia mutta asiakkaidemme kasvu on ollut ennakoitua vahvempaa.
 • Käyttökate eli EBITDA kasvoi 56 % ja oli 3,512 miljoonaa euroa (2,246) eli 46 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITDA% ilman tasauslaskutuksen muutosvaikutusta oli 44 % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto kasvoi 61 % ja oli 3,228 miljoonaa euroa (1,989), eli 42 % liikevaihdosta. Nettotulos kasvoi 85 % ja oli 2,581 miljoonaa euroa (vertailuvuosi 1,399 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia listautumiskuluja 0,261 miljoonaa euroa).
 • Vuoden 2019 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan, mikä tarkoittaa yli 30 % liikevaihdon kasvua sekä 35-45 % EBITDA:a.
 • Ensimmäisellä puolivuotiskaudella tehtiin Adminettiin kaikkiaan neljä isompaa päivitystä, joissa lisättiin uusia toimialakohtaisia erityispiirteitä, paranneltiin vanhoja ominaisuuksia ja uudistettiin ulkoasua.

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI 1-6/2019 1-6/2018 Muutos-% 2018
Liikevaihto, 1 000 euroa 7 664 5 473 40 % 11 456
EBITDA, 1 000 euroa 3 512 2 246 56 % 4 796
% liikevaihdosta 46 % 41 %   42 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 228 1 989 62 % 4 291
% liikevaihdosta 42 % 36 %   37 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 2 581 1 399 85 % 3 252
% liikevaihdosta 34 % 26 %   28 %
Oman pääoman tuotto, % * 45 % 44 %   45 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 56 % 63 %   59 %
Omavaraisuusaste, % 77 % 88 %   82 %
Nettovelkaantumisaste, % - -   -
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,53 0,31   0,71
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**) 0,53 0,36   0,76
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 15 122 10 780   13 776
Henkilöstömäärä jakson lopussa 129 102   113
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 838   4 838
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1000 kpl 4 838 4 579   4 579
* Tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.


Toimitusjohtaja Antti Seppä:

"Alkuvuonna 2019 olemme onnistuneet ylittämään tavoitellun operatiivisen yli 30 % kasvutahdin, sillä liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman tasauslaskutusten vaikutusta oli jaksolla +35 %. Vahvinta uusmyynti oli rakentamisen toimialalla ja myös teollisuustoimialan uusmyynnit kasvoivat jaksolla noin 17 %. Adminet Lite -palvelukonsepti on päässyt toiminnassaan kypsään vaiheeseen ja täyttää alle 10 henkilön yritysten tarpeet tehokkaasti rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla.

Nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus oli kaudella lähes 0,8 miljoonaa euroa, mikä kertoo paitsi asiakastoimialojen hyvästä suhdanteesta niin myös Adminet-asiakkaiden kovasta kasvuhakuisuudesta. Tätä vaikutusta emme budjetoineet 2019 tavoitteisiimme ja ennustimme ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella sen päätyvän lähelle viime vuotta eli 0,5 miljoonaan euroon. Kun noin 2/3 asiakkaiden tilikausista päättyi vuoden vaihteessa, uskomme vaikutuksen olevan merkittävimmältä osin nyt nähty.

Kansallisen tulorekisterin voimaantulo vuoden vaihteessa sai monet pk-yritykset miettimään talousprosessejaan, mikä näkyi lisääntyneenä kiinnostuksena etenkin Adminetin automatiikkaa kohtaan. Tämä huomattiin etenkin tilitoimistoiden kasvaneessa kiinnostuksessa Adminettiä kohtaan. Myös Adminetin ulkoasu-uudistus otettiin jaksolla positiivisesti vastaan. Admicom jatkaa aktiivista tuotekehitystä kasvattaakseen etumatkaa kilpailijoihin ja vähentääkseen taloushallinnon rutiinitöihin menevää aikaa. Yhtiö ei aio leikata kehityspanostuksia jatkossakaan sillä yhtiön markkinaosuus on vasta noin 10-15 % luokkaa, kun tavoitteena on selkeä ja kiistaton markkinajohtajuus. Rakennusalan mahdollinen hiljeneminen vaikuttaa kehityksen painopisteisiin siten, että Adminetistä saadaan kannattavuuden hallintaan entistä parempia työkaluja."

Taloudellinen ohjeistus

Aiempi vuoden 2019 ohjeistuksemme säilyy ennallaan. Tavoitteenamme on yli 30 % liikevaihdon kasvu ja 35-45 % käyttökate eli EBITDA.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1.2019 - 30.6.2019 oli 7,664 miljoonaa euroa (5,473). Liikevaihto kasvoi 40 % vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti uusasiakashankinta, mutta noin 5 %-yksikköä liikevaihdon kasvusta tuli nykyasiakkaiden vuositasauslaskutuksen nettomuutoksena. Vuositasauslaskutuksen osuus liikevaihdosta oli 0,8 miljoonaa euroa (0,5).

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,512 miljoonaa euroa, ollen 46 % liikevaihdosta (2,246, 41 %). Käyttökate kasvoi 56 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan jaksoon.

Liikevoitto ajalta 1.1. - 30.6.2019 oli 3,228 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (1,989, 36 %) ja tilikauden tulos katsauskaudelta oli 2,581 miljoonaa euroa (1,399). Vertailukauden tulosta rasittivat First North -listautumisen yhteydessä syntyneet kertaluontoiset kulut yhteensä 0,261 miljoonaa euroa.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 15,122 miljoonaa euroa (10,780). Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 11,600 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 77 % (88 %). Omavaraisuusasteen laskua viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna selittää myyntisaamisten esittämistapa; viime vuonna kesäkuussa ennakkoon laskutetut heinäkuun sopimusveloitukset oli eliminoitu taseesta pois netottamalla myyntisaamiset ja siirtovelat keskenään. 30.6.2019 tilanteessa vastaavaa eliminointia ei ole tehty, joka näkyy myyntisaamisten sekä siirtovelkojen ja näin ollen myös taseen loppusumman kasvuna.

Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana. Likvidit rahavarat kasvoivat tarkastelukaudella 1,205 miljoonaa euroa, ollen 11,980 miljoonaa euroa kauden lopussa. Konsernilla ei ole lainkaan lyhyt- tai pitkäaikaisia korollisia velkoja. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,589 miljoonaa euroa (1,761). Emoyhtiö jakoi osinkoa osakkeenomistajilleen 2,322 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 14.2.2019.

Investoinnit ja poistot

Tarkastelukauden investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 0,062 miljoonaa euroa (0,079). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,284 miljoonaa euroa (0,256). Poistoista yli 3/4 osaa koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen, ohjelmistolisenssien sekä konserniliikearvon poistoista. Näiden erien osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. Koneiden ja kaluston poistot olivat hieman alle neljännes.

Yhtiön vuokravastuiden määrä on noussut 2,634 miljoonaan euroon (2,154). Yhtiö on tarkastelukaudella laajentanut toimitilojaan sekä Jyväskylässä että Vantaalla.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstömäärä 30.6.2019 oli 129 henkilöä (31.12.2018 henkilöstömäärä 102) ja avoimia paikkoja oli täyttämättä yhteensä seitsemän. Admicom hakee parhaillaan mm. ruotsinkielisiä osaajia tarjotakseen yhä kohdennetumpia ja laadukkaampia palveluita myös kaksikielisille asiakkailleen. Lisäksi osaavien taloushallinnon sekä tuotekehityksen tekijöiden rekrytointi on lähes jatkuvaa.

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, Palvelujohtaja Ari Aarniovuori sekä toimialajohtajat Antti Noronen, Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä.

Yhtiön hallituksessa toimivat Matti Häll (puheenjohtaja), Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Pekka Neittaanmäki, Antti Noronen, Simo Ratilainen sekä Jarmo Suonpää.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 30.6.2019 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen päätöskurssi 28.6.2019 oli 42,40 euroa ja yhtiön markkina-arvo siten 205,221 miljoonaa euroa. Osakevaihtoa kiihdytti jaksolla isohkot blokkikaupat, kun omistuksiaan hallitusti kevensivät yrityksen sisäpiiristä Matti Häll, Simo Huvila, Antti Noronen, Simo Ratilainen ja Ilkka Uusi-Maahi. Merkittävimmin omistuksiaan kasvattivat hallintarekisterien takana olevat omistajatahot. Osakevaihdon volyymi oli hyvällä tasolla koko puolivuotiskauden ja Admicomin osake nostettiin mukaan Nasdaqin First North 25 (FN25) indeksiin alkaen 1.7.2019.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous myönsi 1.2.2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta). Yhtiö jatkaa strategiatyötä uusien kasvulähteiden kartoittamiseksi Suomesta ja ulkomailta.

Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 849 078 kappaleeseen työntekijöiden omistamia Admicom Oyj:n osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 1 743 omistajaa ja osakkeista vapaasti vaihdettavissa oleva (free float) osuus oli 30 %. Suurin omistusosuus oli Matti Hällillä (38,1 %), toisena Nordeaan hallintarekisteröity omistus (12,4 %) ja kolmantena SEB:iin hallintarekisteröity omistus (3,85 %).

Varsinainen yhtiökokous 1.2.2019

Varsinainen yhtiökokous päätti 1.2.2019 Jyväskylässä hallituksen esityksen mukaisesti maksaa 2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa helmikuussa yhteensä 0,48 eur per osake. Yhtiökokous myönsi hallitukselle myös osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta).

Lisäksi yhtiökokous nimesi tilintarkastajayhteisöksi KPMG:n, ja päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunulan, hallitukseen valittiin uusina jäseninä Pekka Neittaanmäki ja Simo Ratilainen sekä Antti Kuukkanen vapautettiin hallituksesta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Makrotalouden riskit ovat kohonneet ja Suomen talouskasvun taittumisen ennakoidaan alkavan kuluvana vuotena. Tämä onkin jo näkynyt mm. uusien rakennusten aloitusten vähenemisenä, minkä vuoksi rakennustoimialalle povataan laskua 2019. Korjausrakentaminen on osittain paikannut kysyntää toistaiseksi eivätkä rakennusalan konkurssit ole toistaiseksi voimakkaasti kasvaneet. Yhtiö seuraa luottotappioita aktiivisesti ja on toistaiseksi onnistunut pitämään ne maltillisina.

Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:

 • Keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä suhdanneherkkyyttä. Riskiä pyritään pienentämään kehittämällä asiakkaiden kannattavuuden hallintaan parempia työkaluja Adminetissä.
 • Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia ja tietoturvariskit. Yhtiö on tiedostanut tietoturvariskien kohonneen listautumisen myötä, kun yhtiön huomioarvo nousi myös hyökkääjien silmissä. Yhtiö kehittää prosessejaan jatkuvasti ja tiedostaa kriittisimmät teknologia- ja tietoturvauhkat.
 • Riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen. Yhtiö tekee aktiivisesti toimenpiteitä etenkin jälkimmäisen riskin hallitsemiseksi keinoinaan mm. henkilöstöomistajuus sekä panostukset johtamisjärjestelmiin.
 • Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit, mitä selvittämään yhtiö on nimittänyt kilpailijatyöryhmän. Vuoden 2019 aikana nähtyjen kilpailijoiden omistajavaihdosten mahdollisista vaikutuksista ei ole toistaiseksi vielä selvää kuvaa.
 • Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Kaikki katsauksessa esitetyt luvut ovat Admicom-konsernin lukuja.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2019 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019 arviolta 17.01.2020.

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 130 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
 LIIKEVAIHTO 7 664 5 473 11 456
 Liiketoiminnan muut tuotot 2 9 13
 Materiaalit ja palvelut -270 -211 -437
 Henkilöstökulut -2 977 -2 312 -4 734
 Poistot ja arvonalentumiset -284 -256 -505
 Liiketoiminnan muut kulut -907 -713 -1 502
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 228 1 989 4 291
 Rahoitustuotot ja -kulut      
  Muut korko- ja rahoitustuotot  8 0 15
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 0 -230 -230
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 236 1 759 4 076
 Tuloverot -655 -360 -823
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 581 1 399 3 252


Konsernin tase

1 000 EUR 6/2019 6/2018 12/2018
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet      
Kehittämismenot 665 856 760
Aineettomat oikeudet 311 467 372
Muut aineettomat hyödykkeet   1  
Konserniliikearvo 242 318 280
Aineelliset hyödykkeet      
Koneet ja kalusto 112 130 140
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
1 330 1 772 1 552
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus      
Aineet ja tarvikkeet 22 14 15
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset 1 648 323 1 285
Muut saamiset 40 20 46
Siirtosaamiset 103 97 103
Rahat ja pankkisaamiset 11 980 8 555 10 775
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
13 792 9 009 12 224
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 122 10 780 13 776

1 000 EUR 6/2019 6/2018 12/2018
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 106
Muut rahastot 7 471 7 665 7 665
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 441 317 317
Tilikauden voitto/tappio 2 581 1 399 3 252
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 600 9 487 11 341
       
VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen vieras pääoma      
Ostovelat 141 32 132
Muut velat 778 544 528
Siirtovelat 2 603 717 1 775
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 522 1 293 2 435
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 122 10 780 13 776


Oman pääoman muutokset

1 000 EUR 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
SIDOTTU OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 106 106 106
       
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 106
       
VAPAA OMA PÄÄOMA      
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
7 665 2 676 2 676
Listautumisanti   4 989 4 989
Varojen jako SVOP -rahastosta -194    
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa
7 471 7 665 7 665
       
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa
3 570 321 321
Omien osakkeiden hankinta   -4 -4
Osingonjako -2 129    
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden lopussa
1 441 317 317
       
Tilikauden voitto / tappio 2 581 1 399 3 252
       
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 11 494 9 381 11 235
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 600 9 487 11 341


Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 EUR 6/2019 6/2018 12/2018
Liiketoiminnan rahavirta      
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
3 236 1 759 4 076
Oikaisut:      
Suunnitelman mukaiset poistot 284 256 505
Rahoitustuotot ja -kulut -8 230 215
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta
3 512 2 246 4 796
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-349 -54 -1 039
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)
-6 -4 -6
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
715 164 1 243
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
3 872 2 352 4 994
Maksetut korot ja rahoituskulut   -230 -230
Saadut osingot liiketoiminnasta     15
Saadut korot liiketoiminnasta 0    
Maksetut välittömät verot -283 -360 -769
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 589 1 761 4 010
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-62 -79 -108
Investointien rahavirta (B) -62 -79 -108
       
Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen oman pääoman lisäys   4 989 4 989
Omien osakkeiden hankinta   -4 -4
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 322    
Rahoituksen rahavirta (C ) -2 322 4 985 4 985
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
1 205 6 667 8 887
       
Rahavarat tilikauden alussa 10 775 1 888 1 888
Rahavarat tilikauden lopussa 11 980 8 555 10 775
Rahavarojen muutos 1 205 6 667 8 887


Konsernin vastuut

1 000 EUR 6/2019 6/2018 12/2018
Toimitilojen vuokravastuut      
Vuokravastuut 2 634 2 154 2 328
Vuokravakuustilit 40 20 41
Yhteensä 2 675 2 175 2 369


Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / - vähemmistöosuus x 100  
Taseen loppusumma - saadut ennakot  
       
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100  
Oma pääoma  
 

 
     
       
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100  
Oma pääoma keskimäärin + / - vähemmistöosuus

 
 
Oman pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien
lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.

 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100  
Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin

 
 
Sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.  
       
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100  
Liikevaihto  
       
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100  
Liikevaihto  
       
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus    
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
   

Oik. osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus + / - kertaluontoiset erät
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
HUG#2246842