Release details

2019-04-16 09:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: SINCH

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 14.00 i lokalen Horn, Lindhagen mat & möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 maj 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019).

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till CLX Communications AB (publ), Att: Årsstämma, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, eller per e-post till agm2019@sinch.com, senast måndagen den 13 maj 2019. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Fullständig kallelse följer nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
CLX Communications AB (publ)
Mobil:         +46-722-45 50 55
E-post:        thomas.heath@sinch.com

Om Sinch (CLX Communications AB)

Sinch utvecklar verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Via Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner - inom en eller ett par sekunder - via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktaktpersons försorg den 16 april 2019 kl 09:00 CET.

HUG#2241739