Release details

2019-03-12 13:15 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2019

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2019 KLO 14.15

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2019

Evli Pankki Oyj:n 12.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,61 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 21.3.2019.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina jäseninä Sari Helander ja Fredrik Hacklin.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.540.752 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 849.390 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voi hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.390.142 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 478.028 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin kahta (2) prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 26.3.2019.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Liliuksen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Sari Helander ja Robert Ingman. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Lilius ja jäseniksi Henrik Andersin ja Fredrik Hacklin.

Fredrik Hacklin, Sari Helander, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ 

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 77,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.12.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2238272