Release details

2019-02-22 07:00 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Radisson ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Efter genomförandet av budpliktsbudet till aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ) ("Radisson" eller "Bolaget"), innehar konsortiet lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., inklusive SINO-CEE Fund, genom det gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB ("Konsortiet"), mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Radisson. Konsortiet har begärt att en obligatorisk inlösenprocess avseende resterande aktier i Bolaget inleds.

Styrelsen i Radisson har, på Konsortiets begäran, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier kommer att meddelas så snart Bolaget har erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Mot bakgrund av ovanstående kommer en valberedning inte att utses inför Bolagets årsstämma.

Investerarkontakter:

KNUT KLEIVEN, Vice VD & finansdirektör
knut.kleiven@radissonhotels.com

HUG#2236096