Release details

2019-02-15 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Nilörngruppen AB: Bokslutskommuniké 2018

Perioden oktober - december
·       Orderingång minskade med 1 procent till 182 (184) MSEK
·       Omsättning ökade med 5 procent till 188 (179) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 25,4 (25,3) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 26,3 (22,1) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 2,30 (1,93) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 (25,5) MSEK

Perioden januari - december
·       Orderingången ökade med 3 procent och uppgick till 738 (716) MSEK
·       Omsättning ökade med 7 procent till 729 (680) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 85,2 (82,4) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 70,7 (65,0) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 6,20 (5,70) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,6 (66,2) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 4,00 (4,00) SEK per aktie

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 08,00.

HUG#2235148