Release details

2019-02-15 13:30 CET
 • Print
 • Share Share
se en

AB Traction: Bokslutskommuniké 2018

Perioden oktober - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till -357 (-145) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -251 (-117) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -13 (-19) Mkr
  • Finansiella placeringar -92 (-7) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -24,14 (-9,83) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 12 (-5) procent

Perioden januari - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till -71 (304) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -52 (277) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -20 (-33) Mkr
  • Finansiella placeringar 7 (71) Mkr
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -4,83 (20,58) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 3 (+12) procent justerat för lämnad utdelning
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 178 (186) kr/aktie
 • Avkastning på noterade aktiva innehav uppgick till -5 (29) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring på noterade aktieinnehav inkl. räntebärande placeringar sedan 31 december 2018 uppgår till 100 Mkr per den 14 februari
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 (2,75) kr/aktie

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 13.30 CET.

HUG#2235282