Release details

2019-01-11 09:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi

Admicom Oyj: Yhtiökokouskutsu

Admicom Oyj: Yhtiökokouskutsu

ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.1.2019 KLO 10

Admicom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.


Paikka: Jyväskylän Paviljonki osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä
Aika: Perjantaina 1. helmikuuta 2019 klo 16:30. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 16:00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

3 Laillisuuden toteaminen

4 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen 

7 Voitonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9 795 755,78 euroa, josta tilikauden voitto on 2 152 170,05 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,48 eur/osake eli yhteensä 2 323 251,84 euroa. Osingosta 0,44 eur/osake jaetaan tilikauden voitosta ja loppuosa 0,04 eur/osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

10 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

11 Hallituksen jäsenten valitseminen

12 Tilintarkastajan palkkiosta ja kulukorvauksista päättäminen

13 Tilintarkastajan valitseminen

14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2% osakekannasta (96 802 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18% osakekannasta (871 219 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2020 saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet hallituksen esityksen mukaan ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

15 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Admicom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ alkaen 11.1.2019.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.1.2019 merkitty omistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakeluetteloon. Ilmoittautuminen tulee tehdä maanantaihin 21.1.2019 klo 15 mennessä mieluiten lomakkeella osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ tai puhelimitse numeroon 050 344 8299 klo 9-15 välillä maanantaina 14.1., perjantaina 18.1. tai maanantaina 21.1.2019.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Admicom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.1.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 29.1.2019 klo 10.00 mennessä.

Jyväskylässä 11.1.2019 

Admicom Oyj Hallitus 

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:
Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 110 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

HUG#2231132