Release details

2018-12-20 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): CLX Communications utökar kreditfacilitet till bättre villkor

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

CLX Communications AB, en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man framgångsrikt har omförhandlat och utökat företagets kreditfaciliteter.

Den utökade kreditfaciliteten ger CLX Communications AB tillgång till en låneram på 1 500 MSEK givet att bolaget uppfyller ett antal nu på förhand avtalade villkor. Detta innebär att låneutrymmet för förvärv har utökats med 900 MSEK jämfört med bolagets tidigare låneavtal. Utöver kreditfaciliteten på 1 500 MSEK har företaget även tillgång till en checkkredit på 200 MSEK.

Bankernas villkor för bolagets nya kreditfacilitet överensstämmer med bolagets skuldsättningspolicy, där målsättningen är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 2,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Den nya lånefaciliteten ersätter tidigare låneavtal och ställs till bolagets förfogande av Danske Bank och Handelsbanken. Löptiden är tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De omförhandlade villkoren innebär även en lägre räntemarginal och en minskad amorteringstakt.

"Vi är mycket nöjda med vår nya kreditfacilitet. De förbättrade lånevillkoren bekräftar koncernens starka finansiella ställning och möjliggör ytterligare värdeskapande förvärv för att öka vår lönsamhet och stärka vårt produkterbjudande", säger Oscar Werner, VD för CLX Communications AB.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvaring för investerarrelationer
CLX Communications AB (publ)
Mobil: +46-722 45 50 55
E-post: thomas.heath@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt nå sina kunder genom mobila meddelandetjänster, rösttjänster och video. CLX plattform används för affärskritisk kommunikation över hela världen, och företaget har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:CLX.

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktaktpersons försorg den 20 december 2018 kl 08:00 CET.

HUG#2229611