Release details

2018-11-16 16:14 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Rättelse: Deflamo AB: Delårsrapport januari - september 2018

Detta är en rättelse av pressmeddelandet från 07:42 16.11.2018 CET. Orsaken till rättelsen är att det i det tidigare PM:et utelämnades VD, Fredrik Westins kontaktuppgifter samt angivelse av Certified Adviser

Delårsrapport januari-september 2018

Perioden i sammandrag

  • Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 kSEK (2 895)
  • Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och slutade på -3 654 kSEK (-8 185)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades och uppgick till -3 410 kSEK (-8 006)
  • Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -11 399 kSEK (-10 850) varav cirka 6,3 MSEK utgjorde nedskrivning av engångskaraktär, vilket har kommunicerats den 31 mars 2018
  • Likvida medel uppgick till 3 689 kSEK (3 928) per den 30 september 2018

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma
  • På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att verksamheten ska drivas vidare. Vidare beslutas i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar AB.

Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.

Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, VD

Tel: +46 (0)70 418 49 59

E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser."

HUG#2226050