Release details

2018-11-09 09:20 CET
 • Print
 • Share Share
se

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2018

Vd har ordet

Under tredje kvartalet ser vi en ökad nettoomsättning men fortfarande betydligt lägre än förra året. Valårets negativa konsekvenser fortsätter att prägla året.

Balansräkningen har nu stärkts ordentligt tack vare genomförda emissioner och Koncernens soliditet är nu 41,6% mot föregående år 18,6%. Se närmare under viktiga händelser nedan.

Det omfattande arbetet med Åtgärdsprogrammet där bl.a. arbetet med Organisationsstruktur och handlingsplan för Sälj ingick är nu i stort sett klart och intrimmas nu. Under tredje kvartalet har kostnaden för kundbearbetning varit högre än för motsvarande period föregående år. Det genomförda åtgärdsprogrammets finansiella effekt kommer att ge full effekt under fjärde kvartalet. Viktigt nu också att få upp nettoomsättningen.

Offertstocken ökar kontinuerligt och snabbare jämfört med föregående år vilket indikerar att vi är på rätt väg och styr åt rätt håll. Den nya Försäljningsorganisationen har också skapat många intressanta kontakter, där upphandlingsprocesserna startar våren 2019 och där vi kommer vara med i processerna.

Vi har ett antal produkter som ger stabila intäkter, vecka efter vecka året runt. Dessa intäkter ger ca 35 % av vad vi behöver för att nå "break-even". Vårt närliggande mål är att öka denna andel till över 50 % och därmed öka stabiliteten markant och också minska känsligheten för säsongsvariationerna. Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med ett bolag med en patenterad ingjutningsprofil, som skall tillverkas i PolyPlanks unika material. Denna nya produkt beräknas ge stabila intäkter med början under slutet av Q1 2019. Vi kan i rådande uppstartsläge och sekretesskäl inte ange några volymer, men vi räknar med att startperioden under verksamhetsåret 2019 skall ge en omsättning på i runda tal 1-2 MSEK. Ett antal övriga intressanta projekt bearbetas också för närvarande.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2018, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 7,3 MSEK (8,7).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,5 MSEK (0).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,7 MSEK (-0,2).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-0,8).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -2,7 MSEK (-1,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 252 476 176 (84 566 958).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om. Fröseke Panel AB avyttrades under andra kvartalet 2018.

Tre kvartal 2018, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 19,1 MSEK (24,7).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,0 MSEK (-0,6).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,6 MSEK (-1,1).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-3,2).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -5,6 MSEK (-4,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 252 476 176 (84 566 958).
 • Det nu avyttrade dotterbolaget Fröseke Panel AB har under 2018 belastat bolagets likviditet med 1,7 MSEK.
 • Varulagret uppgår per den 30 september 2018 till 8,4 MSEK (6,2) och består av Råvaror och förnödenheter 1,6 MSEK (1,4), Varor under tillverkning 2,7 MSEK (0,9) samt Färdiga varor och handelsvaror 1,3 MSEK (1,0).

Inledning

Säsongsvariationer

Under första halvåret 2018 har koncernens intäkter och resultat försämrats jämfört med motsvarande period 2017 på grund av ihärdig snö och kyla både i Sverige och Norge. Jämfört med 2017 har vädret orsakat en fördröjning på orderingången med nästan 2 månader.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har under perioden slutfört nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 8,5 MSEK före emissionskostnader samt den riktade emissionen om 8,3 MSEK före emissionskostnader. Totalt emitterades 167 909 218 aktier och aktiekapitalet ökade från 4 228 348 SEK till 12 623 809 SEK. Emissionerna medför att bolagets skulder minskat och därmed lägre räntekostnader. Soliditeten har stärkts och uppgår till 41,6%

Ett åtgärdsprogram har genomförts som innebär 5,8 MSEK besparing på årsbasis och som ger full effekt fr.o.m. 1 sept. 2018. Åtgärdsprogrammet har varit möjligt att genomföra tack vare de omfattande förbättringsinvesteringar och strukturförändringar som gjorts.

Till PolyPlanks glädje har styrelseordförande Annika Fernlund under tredje kvartalet arbetat operativt på deltid i bolaget med att via hennes kontakter i fastighetsbranschen utveckla produktportföljen tillsammans med bolagets slutkunder och generera samarbetsaffärer och avtalskunder.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med ett bolag med en patenterad ingjutningsprofil som skall tillverkas i PolyPlanks unika material och som beräknas ge stabila intäkter under slutet av första kvartalet 2019.

Hållbarhet och Miljö

PolyPlank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

 • System för fastighetssektorn
 • System för bullerreduktion
 • Profiler för andra applikationer
 • Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,9 MSEK (5,3).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 3,6 MSEK (7,4). Dessa består av långfristiga skulder 0,4 MSEK (1,6), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 0,3 (1,0) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 2,9 MSEK (4,8).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (1,0).

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 0,3 MSEK (2,6) den 30 september 2018, som avser inlånade medel.

Styrelseordförande Annika Fernlund har via konsultbolaget Penna till spik AB en fordran om 0,1 MSEK (0,2) för konsultkostnader kopplat till hennes operativa insats i PolyPlank AB under tredje kvartalet.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2018 uppgått till 0 MSEK (0,5). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,2 MSEK (0,5) som ägs av Mette Wichman, styrelseledamot i PolyPlank AB.

PolyPlank har en skuld till Repoc AB om 0,1 MSEK (0,1) som ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,7 MSEK (7,6). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (0,0). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,6 MSEK (5,2).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 15 (19) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2018 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 9 november 2018

Styrelsen

Annika Fernlund                              Leif Jilkén                                                                    
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                          

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké januari-december 2018, 22 mars 2019
 • Årsredovisning 2018, 26 april 2019
 • Delårsrapport januari-mars 2019, 7 maj 2019
 • Delårsrapport januari-juni 2019, 15 augusti 2019
 • Delårsrapport januari-september 2019, 7 november 2019

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 09:20 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)              
    Juli-Sept
2018
Juli-Sept
2017
Jan-Sept
2018
Jan-Sept
2017
Helåret
2017
Helåret
2016
               
Nettoomsättning   7 336 8 729 19 084 24 714 36 317 21 009
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    

 

-2 109
 

 

443
 

 

2 772
 

 

2 414
 

 

2 363
 

 

964
Övriga intäkter   -4 51 35 115 214 6 822
    5 223 9 223 21 891 27 243 38 894 28 795
               
Råvaror och förnödenheter   -2 443 -4 145 -8 842 -11 377 -17 294 -9 727
Övriga externa kostnader   -2 644 -2 074 -7 877 -6 903 -10 783 -10 398
Personalkostnader   -2 054 -2 668 -8 615 -8 427 -12 130 -8 874
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar    

-545
 

-333
 

-1 528
 

-1 120
 

-1 724
 

-1 368
Nedskrivning av omsättningstillgångar   0 0 0 0 0 -555
Övriga rörelsekostnader   0 0 0 -7 -7 0
Rörelseresultat   -2 463 3 -4 971 -591 -3 293 -2 127
               
Resultat från andelar i koncernföretag   53 0 82 0 0 0
Finansiella intäkter   2 2 30 2 2 2
Finansiella kostnader   -268 -167 -710 -518 -647 -657
Finansnetto   -213 -165 -598 -516 -645 -655
               
Resultat före skatt   -2 676 -162 -5 569 -1 107 -3 938 -2 782
               
               
Uppskjuten skatt   0 0 0 0 -83 0
Årets resultat från kvarvarande verksamhet    

-2 676
 

-162
 

-5 569
 

-1 107
 

-4 021
 

-2 782
               
Avvecklad verksamhet              
Periodens resultat från avvecklad verksamhet    

0
 

-813
 

-36
 

-3 194
 

-6 367
 

-7 916
Periodens resultat   -2 676 -975 -5 605 -4 301 -10 377 -10 698
               
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen              
Omvärdering fastighet   0 0 0 0 -300 -1 000
Periodens omräkningsdifferens   0 0 -4 0 -21 0
Periodens totalresultat   -2 676 -975 -5 609 -4 301 -10 698 -11 698
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-2 668
 

 

-975
 

 

-5 587
 

 

 -4 301
 

 

-10 399
 

 

-10 698
Innehav utan bestämmande inflytande    

-8
 

0
 

-18
 

0
 

22
 

0
               
Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

-2 668
 

-975
 

-5 591
 

-4 301
 

-10 720
 

-11 698
Innehav utan bestämmande inflytande    

-8
 

0
 

-18
 

0
 

22
 

0
               
Resultat per aktie (SEK)   -0,01 -0,01 -0,02 -0,05 -0,13 -0,24
               
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

252 476
 

84 567
 

252 476
 

84 567
 

84 567
 

48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental   233 950 49 223 134 909 48 627 57 524 22 366

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 30 september 2018 (KSEK)          
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   2 304 2 260 1 915 607
Patent, licenser och varumärken   522 0 643 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 826 2 260 2 558 607
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   0 1 023 484 1 079
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 005 817 904 6 105
Förbättringsutgifter på annans fastighet   108 104 201 180
Inventarier, verktyg och installationer   5 658 4 404 4 475 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 771 6 348 6 064 9 557
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag   0 0 0 0
S:a finansiella anläggningstillgångar   0 0 0 0
           
Summa anläggningstillgångar   9 597 7 924 8 622 10 164
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   8 396 6 195 5 748 4 013
Kundfordringar   501 1 520 3 373 649
Skattefordran   357 269 212 198
Övriga fordringar   834 1 239 1 228 1 762
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   516 884 640 941
Likvida medel   890 5 251 1 870 556
           
Summa omsättningstillgångar   11 494 23 966 13 071 8 119
           
Tillgångar som innehas till försäljning   0 5 807 3 186 0
           
Summa tillgångar   21 091 29 773 24 879 18 283
           
           (KSEK)          
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital          
Aktiekapital (252 476 176 aktier, fg år 84 566 958  aktier)    

12 624
 

4 228
 

4 228
 

2 416
Pågående emission AK (167 909 218 aktier)   0 0 0 0
Övrigt tillskjutet kapital   6 776 6 341 73 429 67 159
Övriga reserver   2 500 339 1 954 339
Balanserat resultat inkl årets resultat   -13 260 -5 356 -80 640 -68 214
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   8 640 5 552 -969 1 700
Innehav utan bestämmande inflytande   90 0 108 0
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   405 1 638 263 2 393
S:a långfristiga skulder   405 1 638 263 2 393
           
Kortfristiga räntebärande skulder   3 214 5 800 8 773 4 185
Leverantörsskulder   2 392 2 927 4 313 3 786
Övriga kortfristiga skulder   2 864 3 747 2 021 1 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
3 278
208
4 143
402
6 169
208
4 027
440
S:a kortfristiga skulder   11 956 1 6578

 
21 484 14 190
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning    

0
 

5 564
 

3 724
 

0
           
Summa skulder   12 361 24 221 25 472 16 583
           
Summa eget kapital och skulder   21 091 29 773 24 879 18 283
           
Räntebärande skulder   3 619 7 438 9 036 6 578
           
           

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

      Hänförligt till Moderföretagets aktieägare     
                 
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Omräkningsreserv Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital Ägande utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 0 -68 274 1 700 0 1 700
Periodens resultat 0 0 0 0 -4 301 -4 301 0 -4 301
Täckande av förlust 0 -67 159 0 0 67 159 0 0 0
Summa totalresultat 2 416 0 339 0 -5 356 -2 601 0 -2 601
                 
Transaktioner med ägare                
Nyemission 1 812 7 249 0 0 0 9 061 0 9 061
Emissionskostnader 0 -908 0 0 0 -908 0 -908
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

1 812
 

 

6 341
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

8 153
 

 

0
 

 

8 153
Utgående eget kapital 30 september 2017 4 228 6 341 339 0 -5 356 5 552 0 5 552
                 
                 
Ingående eget kapital 1 januari 2018 4 228 6 270 1 954 -19 -13 374 -941 108 -833
Disposition från årsstämma 0 -6 270 0 0 6 270 0 0 0
Periodens resultat 0 0 0 0 -5 587 -5 587 -18 -5 605
Årets omräkningsdifferens 0 0 0 -4 0 -4 0 -4
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  

0
 

0
 

546
 

0
 

-546
 

0
 

0
 

0
Summa totalresultat 4 228 0 2 500 -23 -13 237 -6 532 90 -6 442
                 
Transaktioner med ägare                
Nyemission 8 396 8 395 0 0 0 16 791 0 16 791
Emissionskostnader 0 -1 619 0 0 0 -1 619 0 -1 619
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

8 396
 

 

6 776

 
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

15 172
 

 

0
 

 

15 172
Utgående eget kapital 30 september 2018 12 624 6 776 2 500 -23 -13 237 8 640 90 8 730

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)            
Juli-Sep
2018
Juli-Sept
2017
Jan-Sept
2018
Jan-Sept
2017
Helåret
2017
  Helåret
2016
             
Nettoomsättning 6 667 7 609 15 887 21 854 29 873 21 023
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

-1 979
 

 

495
 

 

2 797
 

 

2 247
 

 

2 136
 

 

964
Övriga intäkter -4 51 35 115 109 6 814
  4 684 8 155 18 719 24 216 32 118 28 801
             
Råvaror och förnödenheter -2 157 -3 040 -6 597 -9 000 -12 113 -9 741
Övriga externa kostnader -2 444 -2 227 -7 322 -6 715 -9 874 -10 394
Personalkostnader -1 924 -2 504 -8 042 -7 961 -11 433 -8 886
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-505
 

-289
 

-1 410
 

-988
 

-1 471
 

-1 209
Nedskrivning fastighet 0 0 0 0 -549 -1 000
Nedskrivning av omsättningstillgångar 0 0     0 -555
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -7 -7 0
Rörelseresultat -2 346 95 -4 652 -455 -3 329 -2 984
             
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -53 0 55 -100
Finansiella intäkter 0 0 0   0 1
Finansiella kostnader -266 -181 -687 -494 -9589 -3 352
Finansnetto -266 -181 -740 -949 -9 534 -3 451
             
Resultat efter finansiella poster -2 612 -86 -5 392 -949 -12 863 -6 435
             
Bokslutsdispositioner            
Lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0 -3 200
Resultat före skatt -2 612 -86 -5 392 -949 0 -9 635
             
Skatt 0     0 0 0
Årets resultat -2 612 -86 -5 392 -949 -12 863 -9 635
             
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,01
 

0
 

-0,02
 

-0,10
 

-0,15
 

-0,24
             
             
Antal utestående aktier i tusental 252 624 84 567 252 624 84 567 84 567 48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental 233 950 49 223 134 909 48 627 57 524 22 366

Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)          
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   2 304 1 448 1 915 607
Patent, licenser och varumärken   0   0 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 304 1 448 1 915 607
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   0 1 039 500 1 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 306 1 102 968 1 230
Förbättringsutgifter på annans fastighet   108 104 201 180
Inventarier, verktyg och installationer   5 199 4 404 4 475 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 613 6 649 6 144 4 698
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag   1 219 1 307 1 219 385
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 219 1 307 1 219 385
           
Summa anläggningstillgångar   10 136 9 404 9 278 5 690
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   8 193 5 896 5 550 3 319
Kundfordringar   131 112 178 422
Fordringar hos koncernföretag   269 5325 269 3 516
Skattefordran   267 267 147 147
Övriga kortfristiga fordringar   499 1 124 700 1 325
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   438 885 609 369
Likvida medel   626 5 225 1 723 502
           
Summa omsättningstillgångar   10 423 18 834 9 176 9 600
           
Summa tillgångar   20 559 28 238 18 454 15 290(KSEK)          
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 2016-12-31
 

Bundet eget kapital
         
Aktiekapital (252 476 176 aktier)
(fg år 84 567 958 aktier)
   

12 624
 

4 228
 

4 228
 

2 416
Pågående emission AK (167 909 218 aktier)   0 0 0 0
Uppskrivningsfond   0 301 0 301
Fond för utvecklingsavgifter   2 461 0 1 915 0
Summa aktiekapital och reserver   15 085 4 529 6 143 2 717
 

Ansamlad förlust
         
Överkursfond, inkl pågående nymission   6 775 7 098 7 027 65 071
Balanserad förlust   -7 996 0 -1 614 -54 679
Periodens resultat   -5 392 -949 -12 863 -9 635
Delsumma   -6 613 6 149 -7 450 757
           
Summa eget kapital   8 472 10 678 -1 307 3 474
           
Avsättningar          
Garantier   208 402 208 440
Summa avsättningar   208 402 208 440
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   405 1 638 263 713
Summa långfristiga skulder   405 1 638 263 713
           
Kortfristiga räntebärande skulder   3 214 5 800 8 773 3 431
Leverantörsskulder   2 162 1 847 1 570 2 444
Skulder till koncernföretag   372 386 365 384
Övriga kortfristiga skulder   2 701 3 519 2 202 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 025 3 968 6 380 3 671
Summa kortfristiga skulder   11 474 15 520 19 290 10 663
           
Summa eget kapital och skulder   20 559 28 238 18 454 15 290
           
Varav räntebärande skulder   3 619 7 438 9 036 4 144

Moderbolagets egetkapitalräkning

                 
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Fond för utvecklingsavgifter Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 0 65 071 -54 679 -9 635 3 474  
Årets resultat 0 0 0 0 0 -949 -949  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

0
 

0
 

0
 

-64 314
 

54 679
 

9 635
 

0
 
Summa totalresultat 2 416 301 0 757 0 -949 2 525  
                 
Transaktioner med aktieägarna                
Nyemission 1 812 0 0 7 249 0 0 9 061  
Emissionskostnader 0 0 0 -908 0 0 -908  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

1 812
 

 

0
 

 

0
 

 

6 341
 

 

0
 

 

0
 

 

8 153
 
Utgående eget kapital
30 september 2017
 

4 228
 

301
 

0
 

7 098
 

0
 

-949
 

10 678
 
                 
                 
                 
                 
                 
Ingående eget kapital 1 januari 2018 4 228 0 1 915 7 027 -1 614 -12 863 -1 307  
Årets resultat 0 0 0 0 0 -5 392 -5 392  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

0
 

0
 

0
 

-7 027
 

-5 836
 

12 863
 

0
 
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 0 0 546 0 -546 0 0  
Summa totalresultat 4 228 0 2 461 0 -7 996 -5 392 -6 699  
                 
Transaktioner med aktieägarna                
Nyemission 8 396 0 0 8 395 0 0 16 791  
Emissionskostnader 0 0 0 -1 620 0 0 -1 620  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

8 396
 

 

0
 

 

0
 

 

6 775
 

 

0
 

 

0
 

 

15 171
 
Utgående eget kapital
30 september 2018
 

12 624
 

0
 

2 461
 

6 775
 

-7 996
 

-5 392
 

8 472
 
               

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
Juli-Sept
2018
Juli-Sept
2017
Jan-Sept
 2018
Jan-Sept
2017
Helåret
2017
           
Kassaflöde löpande verksamhet -2 131 287 -3 862 333 -5 333
Förändringar av rörelsekapital 1 089 -583 -4 553 -3 426 5 715
Kassaflöde investeringsverksamheten -727 -1 012 -2 319 -3 779 -5 587
Kassaflöde finansieringsverksamheten 1 871 5 269 9 754 11 567 6 622
Periodens kassaflöde 102 3 961 -980 4 695 1 417
           
Likvida medel vid periodens ingång 788 1 290 1 870 556 556
Likvida medel vid periodens utgång 890 5 251 890 5 251 1 973

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
Juli-Sept
2018
Juli-Sept
2017
Jan-Sept
 2018
Jan-Sept
2017
Helåret
2017
           
Kassaflöde löpande verksamhet -2 107 319 -3 982 359 -1 463
Förändringar av rörelsekapital 844 -478 -4 550 -3 042 1 028
Kassaflöde investeringsverksamheten -727 -1 012 -2 319 -4 161 -5 617
Kassaflöde finansieringsverksamheten 1 990 5 269 9 754 11 567 7 273
Periodens kassaflöde 0 4 098 -1 097 4 723 1 221
           
Likvida medel vid periodens ingång 626 1 127 1 723 502 502
Likvida medel vid periodens utgång 626 5 225 626 5 225 1 723

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

252 476
 

84 567
 

84 567
 

252 476
 

84 567
 

84 567
Resultat per aktie, SEK -0,01 0,00 -0,15 -0,01 -0,01 -0,13
Eget kapital per aktie 0,03 0,13 neg 0,03 0,07 neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Juli-Sept
2018
Juli-Sept
2017
Helåret
2017
Juli-Sept
2018
Juli-Sept
2017
Helåret
2017
             
Avkastning på totalt kapital, % neg 0,0 neg neg 0,0 neg
Rörelsemarginal, % neg 0,0 neg neg 0,0 neg
Bruttovinstmarginal, % 37,9 66,6 66,6 38,0 58,2 58,9
Soliditet % 41,2 37,8 neg 41,4 18,6 neg
Skuldsättningsgrad 0,4 0,7 neg 0,4 1,3 neg
HUG#2225028