Release details

2018-11-02 11:30 CET
  • Print
  • Share Share
se

NP3 Fastigheter offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Prospektet avseende NP3 Fastigheter AB:s (publ) ("NP3" eller "Bolaget") nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för NP3s aktieägare om cirka 304 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar kan erhållas från NP3 och Avanza och hålls tillgängliga på NP3s hemsida (www.np3fastigheter.se) och på Avanzas hemsida (www.avanza.se). Prospektet och emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi kommer även att skickas per post till NP3s direktregistrerade aktieägare per den 2 november 2018.

Nyemissionen i korthet

För varje befintlig aktie i NP3, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 2 november 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny preferensaktie. Teckningskursen är 28 kronor per preferensaktie.

Översiktlig tidplan

2 november 2018               Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen med företrädesrätt

6 - 19 november 2018        Handel i teckningsrätter

6 - 21 november 2018        Teckningsperiod

6 november -
3 december 2018               Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

26 november 2018             Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

Legal rådgivare och emissionsinstitut
Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 och Avanza är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon: 070-31 31 798, email: andreas@np3fastigheter.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 11:30 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 132 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 284 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2018 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NP3. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NP3 kommer endast att ske genom det prospekt som NP3 har offentliggjort i samband med nyemissionen och som refereras till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i NP3 har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar NP3s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

HUG#2222555