Release details

2018-10-26 07:30 CEST
 • Print
 • Share Share
fi en

Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

CONSTI YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2018, KLO 8.30                                                       

Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

LIIKETULOS TAPPIOLLINEN, TILAUSKANTA KASVOI

7-9/2018 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 7-9/2017):

 • Liikevaihto 78,9 (77,8) milj. euroa; kasvua 1,4 %
 • Käyttökate -1,0 (-0,2) milj. euroa ja käyttökateprosentti -1,3 % (-0,3 %)
 • Liikevoitto/tappio -1,4 (-0,8) milj. euroa ja liikevoitto/-tappioprosentti -1,8 % (-1,0 %)
 • Tilauskanta 270,1 (198,8) milj. euroa; kasvua 35,9 %
 • Vapaa kassavirta -3,5 (2,9) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos -0,17 (-0,10) euroa

1-9/2018 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-9/2017):

 • Liikevaihto 219,0 (213,9) milj. euroa; kasvua 2,4 %
 • Käyttökate 1,3 (3,8) milj. euroa ja käyttökateprosentti 0,6 % (1,8 %)
 • Liikevoitto 0,0 (2,2) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 0,0 % (1,0 %)
 • Vapaa kassavirta -9,1 (6,4) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos -0,05 (0,16) euroa

                               
Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2018:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2018 liiketulos kasvaa vuoteen 2017 verrattuna.

AVAINLUVUT (1 000€) 7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos % 1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos % 1-12/
2017
Liikevaihto 78 942 77 824 1,4 % 218 983 213 903 2,4 % 300 203
Käyttökate -1 030 -214 -382,0 % 1 285 3 764 -65,9 % 1 714
Käyttökateprosentti, % -1,3 % -0,3 %   0,6 % 1,8 %   0,6 %
Liikevoitto/-tappio -1 437 -760 -89,0 % 27 2 215 -98,8 % -375
Liikevoitto/-tappioprosentti, % -1,8 % -1,0 %   0,0 % 1,0 %   -0,1 %
Katsauskauden tulos -1 311 -793 -65,3 % -404 1 220   -1 074
Tilauskanta       270 072 198 759 35,9 % 225 721
Vapaa kassavirta -3 510 2 852   -9 082 6 354   8 936
Kassavirtasuhde, % n/a n/a   n/a 168,8 %   521,4 %
Korollinen nettovelka       22 460 13 402 67,6 % 12 070
Velkaantumisaste, %       88,9 % 48,6 %   47,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %       -5,3 % 14,0 %   -0,7%
Henkilöstö kauden lopussa       1 104 1 117 -1,2 % 1 079
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) -0,17 -0,10 -64,4 % -0,05 0,16   -0,14


Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti

"Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi 1,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 78,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi positiivisesti erityisesti Korjausurakointi-liiketoiminnassamme. Liikevaihdon kasvusta huolimatta heinä-syyskuun tuloksemme muodostui tappiolliseksi. Liiketulostamme heikensi odotettua heikompi kannattavuus Talotekniikka-toimialaan sisältyvän Talotekniikkaurakointi-yksikön sekä Julkisivut-toimialaan sisältyvän Asuntokorjaus-yksikön projektitoimituksissa. Kannattavuusongelmat koskevat rajattua joukkoa vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 alkaneita projekteja, jotka tullaan saattamaan loppuun pääsääntöisesti kuluvan vuoden aikana - lukuun ottamatta muutamaa Asuntokorjaus-yksikön projektia, joiden luovutus ajoittuu vuoden 2019 puolelle.

Katsauskaudella jatkoimme toimenpiteitämme projektien suorituskyvyn parantamiseksi painottuen edelleen projektien ohjattavuutta ja seurantaa parantavien toimintamallien implementointiin. Toimenpiteemme ovat olleet oikeita ja olemme pystyneet näkemään niiden positiiviset vaikutukset uusiin käynnissä oleviin projektitoimituksiimme. Katsauskaudella jouduimme kuitenkin toteamaan, että korjaavat toimenpiteemme eivät ole vielä jalkautuneet konsernin kaikkiin liiketoimintayksiköihin vaaditulla tavalla. Varmistaaksemme projektien suorituskyvyn paranemisen koko organisaation täytyy ottaa askel lähemmäs työmaatoteutusta.

Katsauskaudella aloitimme välittömät kohdennetut toimenpiteet heikosti kannattavien yksiköiden suorituskyvyn palauttamiseksi. Henkilövaihdosten ja linjaorganisaation vastuiden täsmentämisen lisäksi tiukensimme edelleen kohdevalintaan liittyviä kriteerejämme. Esimerkiksi emme tule jatkossa tekemään käyttötarkoitusmuutoksia, joissa hankkeen toteutusmuoto ei ole tasapainossa projektin riskeihin ja tuottopotentiaalin nähden. Tammi-syyskuun liiketulostamme heikentää olennaisesti kahden vaativan käyttötarkoitusmuutosprojektin 4,0 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus. Uskon, että käynnissä olevien toimenpiteidemme onnistuneella läpiviennillä tulemme kehittämään Constista entistä vahvemman ja suorituskykyisemmän yhtiön myös pidemmällä tähtäimellä.

Markkinaympäristömme jatkui pääosin hyvänä vuoden kolmannella neljänneksellä. Saimme heinä-syyskuun aikana uusia tilauksia 39,3 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 28,0 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Uusien tilausten määrä lisääntyi etenkin pääkaupunkiseudun julkisivusaneerauksissa. Uusien tilausten hyvän kehityksen ansiosta syyskuun lopun tilauskantamme, 270,1 miljoonaa euroa, oli 35,9 prosenttia vertailukautta suurempi. Tilauskannan positiivinen kehitys antaa meille edellytykset kannattavan kasvun tielle palaamiseksi. Samalla kuitenkin huomioimme, että avoimiin riskeihimme sisältyy edelleen Hotelli St. George -rakennushanketta koskeva merkittävä erimielisyys, jonka etenemisestä tiedotimme tarkemmin katsauskauden aikana. Arvioimme edelleen, että asialla ei ole vaikutusta vuoden 2018 tulosohjeistukseen.

Tämänhetkisen markkina- ja liiketoimintanäkemyksemme mukaan uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla myös loppuvuonna. Odotan vahvan tilauskantamme yhdessä kannattavuutta parantavien toimenpiteidemme kanssa nostavan suorituskykyämme vuoden viimeisellä neljänneksellä."

Toimintaympäristö ja näkymät vuodelle 2018

Korjausrakentamiseen käytetään Suomessa lähes kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on selvästi enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Ammattimaisen korjausrakentamisen arvo oli vuonna 2017 noin 13,1 miljardia euroa ja sen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Muuhun Eurooppaan verrattuna kasvu Suomessa on ollut rakennuskantamme iästä johtuen ripeää. Rakennuskannan ikääntyminen ylläpitää korjausrakentamisen tarvetta jatkossakin. Rakennusten ikääntymisen myötä niiden tekninen korjaustarve kasvaa, mikä lisää tarvetta mm. putki- ja julkisivuremonteille.

Rakennusteollisuus ry arvioi lokakuun suhdannekatsauksessaan rakentamisen kasvun jatkuvan kuluvana vuonna vielä lähes samaa vauhtia kuin viime vuonna. Talonrakentamisen määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2018 noin 4 prosenttia edellisvuodesta. Korjausrakentamisen puolestaan arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia ja uudisrakentamisen 6 prosenttia viime vuodesta.

Korjausrakentamisen kasvun arvioidaan kumpuavan erityisesti asuinrakennusten korjauksista kasvukeskuksissa. Korjausrakentamisen tulevaisuuden näkymiä kohentavat niin ikään julkisten tilojen entistä suunnitelmallisempi korjaaminen ja vanhentuneen toimitilakannan korjaaminen uuteen käyttöön kaikkialla, missä sille löytyy taloudellisia perusteita.

Korjausrakentamisen kasvun haasteena on kuitenkin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. RT mainitsee suhdannekatsauksessaan uudiskohteiden tuotannon painottumisen pieniin kerrostaloihin lisänneen kilpailua korjausrakennustyömailla olleesta työvoimasta.

Kasvun haasteista huolimatta, RT toteaa suhdannekatsauksessaan asuntojen korjausrakentamisen kehitystä ennakoivien barometrien olevan myönteiset ensi vuodelle. LVI-Tekniset Urakoitsijat ry arvioi syyskuun suhdannetarkistuksessaan rakentamisen suhdannetilanteen olevan yhä hyvällä tasolla ja pienestä heikkenemisestä huolimatta pysyvän suotuisana ensi kevääseen. Suhdannekatsauksessaan LVI-Tekniset Urakoitsijat ry mainitsee, että vaikka yhtään uutta kohdetta ei käynnistyisi, työn alla ja tilauskannassa olevat kohteet tuovat töitä pitkälle ensi vuoteen.

Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa korjausrakentamiseen ja kiinteistöteknisiin palveluihin selkeästi vähemmän kuin uudisrakentamiseen. Valtaosa kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin vastaajista on ilmoittanut, että ajankohtaisella yleisellä taloustilanteella ei ole vaikutusta korjaushankkeiden toteutukseen.

Rakennusten ikääntymisen lisäksi korjausrakentamisen, talotekniikan ja kiinteistöteknisen huollon tarvetta ylläpitävät tulevinakin vuosina kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset, kaupungistuminen, tarve muuntaa rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomatiikan kehittyminen sekä ikääntyvän väestön synnyttämä tarve esteettömille tiloille.

Consti arvioi, että sen koko vuoden 2018 liiketulos kasvaa vuoteen 2017 verrattuna.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään 26.10.2018 klo 10.00 Hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-kokoustilassa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Esa Korkeela ja talousjohtaja Joni Sorsanen.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan 7.2.2019.

Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2018 ilmestyy viikolla 11/2019.

Consti Yhtiöt Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 2.4.2019 Helsingissä.

Vuoden 2019 aikana Consti julkaisee kolme osavuosikatsausta:

 • Osavuosikatsaus 1-3/2019 julkaistaan 26.4.2019
 • Puolivuosikatsaus 1-6/2019 julkaistaan 26.7.2019
 • Osavuosikatsaus 1-9/2019 julkaistaan 25.10.2019

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:

Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 50 443 3045

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2017 Consti-konsernin liikevaihto oli 300 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

HUG#2222282