Release details

2018-10-19 14:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 19 oktober 2018

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Vid NP3 Fastigheter AB:s extra bolagsstämma i Sundsvall den 19 oktober 2018 beslutades i enlighet med samtliga framlagda förslag, i huvudsak enligt följande.

Nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 38 037 261,50 kronor genom nyemission av högst 10 867 789 preferensaktier. Rätt att teckna nya preferensaktier ska med företrädesrätt tillkomma samtliga aktieägare i bolaget. För varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska erhållas 1 teckningsrätt. 6 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny preferensaktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt, dvs. för erhållande av teckningsrätter, ska vara den 2 november 2018. För varje ny preferensaktie ska erläggas kontant betalning om 28 kronor. Teckningsperioden löper från och med den 6 november 2018 till och med den 21 november 2018. 

För ytterligare information om nyemissionen, se tidigare pressmeddelanden av den 13 september 2018 och den 27 september 2018. Ytterligare information avseende nyemissionen kommer att finnas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 2 november 2018.

Vinstutdelning på tillkommande preferensaktier 

Mot bakgrund av nyemissionen av preferensaktier enligt ovan samt det bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 10 000 000 preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018, beslutade stämman även om erforderlig vinstutdelning för tillkommande preferensaktier. Stämman beslutade om utdelning om högst 1,00 krona (0,50 krona per avstämningsdag) per nyemitterad preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning på nyemitterade preferensaktier föreslår styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, den 31 januari 2019 och den 30 april 2019. Preferensaktie ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. För det fall att nyemissionen av preferensaktier enligt ovan fulltecknas och det bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018 utnyttjas fullt ut, kommer utdelning för tillkommande preferensaktier att uppgå till maximalt 20 867 789 kronor, varav högst 10 867 789 kronor avser de nya preferensaktierna i nyemissionen och högst 10 000 000 kronor avser eventuella ytterligare preferensaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, email: andreas@np3fastigheter.se 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 14:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NP3. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NP3 kommer endast att ske genom det prospekt som NP3 kommer att offentliggöra i samband med nyemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i NP3 har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar NP3 aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


HUG#2221299