Release details

2018-10-17 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q3-2018

Perioden juli - september
·       Orderingång ökade med 11 procent till 191 (172) MSEK
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 189 (172) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 10 procent
·       Omsättning ökade med 19 procent till 177 (149) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 173 (149) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 16 procent
·       Rörelseresultatet uppgick till 19,1 (15,3) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 13,8 (11,3) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,21 (0,99) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (11,2) MSEK

Perioden januari - september
·       Orderingång ökade med 5 procent och uppgick till 556 (529) MSEK
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 565 (529) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7 procent
·       Omsättning ökade med 8 procent till 541 (501) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 549 (501) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 10 procent
·       Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (57,1) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 44,4 (43,0) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 3,90 (3,77) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,6 (40,7) MSEK
·       Nettoskulden uppgick till 12 (15) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl 08,00.

HUG#2220770