Release details

2018-10-17 13:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

AB Traction: Delårsrapport januari - september 2018

Perioden juli - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till 141 (7) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 105 (-18) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 8 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar 28 (27) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 9,52 (0,50) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 9 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 6 procent
 • Ägandet i WYG har ökat till knappt 13 procent

Perioden januari - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till 286 (450) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 198 (393) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -8 (-14) Mkr
  • Finansiella placeringar 102 (77) Mkr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 19 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 27 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 203 (186) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 11 (18) procent justerat för lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring på noterade aktieinnehav sedan 30 september uppgår till -93 Mkr per den 16 oktober
 • Ägandet i WYG har ökat till knappt 15 procent

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl 13.00 CET.

HUG#2220872