Release details

2018-08-23 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q2 2018

Perioden april - juni
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 161 (156) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 3 procent
·       Konsoliderad orderingång ökade med 4 procent till 163 (156) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 205 (192) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 7 procent
·       Konsoliderad omsättning ökade med 8 procent till 208 (192) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 27,3 (24,2) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 21,3 (18,5) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,87 (1,62) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 (31,3) MSEK

Perioden januari - juni
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 376 (357) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 5 procent
·       Konsoliderad orderingång ökade med 2 procent och uppgick till 365 (357) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 376 (352) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 7 procent
·       Konsoliderad omsättning ökade med 4 procent till 364 (352) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 40,7 (41,8) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 30,6 (31,7) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 2,68 (2,78) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 (29,5) MSEK
·       Nettoskulden uppgick till 20 (24) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl 08,00.

HUG#2212339