Release details

2018-08-16 08:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

Hexatronic Group AB Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

 

Hexatronic Group AB (publ)
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018
Perioden januari-juni 2018

 

Kvartalet (1 april till 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 411,6 MSEK (346,2) vilket motsvarar 19 % (26 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,8 MSEK (49,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,7 % (14,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,2 MSEK (42,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 19,8 MSEK (30,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,52 SEK (0,80).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -44,3 MSEK (-5,6).

Perioden (januari till juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 750,8 MSEK (637,5) vilket motsvarar 18 % (36 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 64,3 MSEK (70,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,6 % (11,0 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 10,3 % (11,3 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,9 MSEK (56,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 31,1 MSEK (39,9).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,82 SEK (1,06).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -46,1 MSEK (23,0).

  

VD-ord

Fortsatt stark tillväxt men med en svag svensk marknad

Tillväxten för koncernen var totalt 19 % för kvartalet. Vi fortsätter att växa kraftigt utanför Norden med en tillväxt uppgående till 125 %. Den svenska marknaden var under kvartalet svag jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare den starka tillväxten utanför Norden har vi dock nu kraftigt flyttat fram våra positioner innebärande att en väsentligen större andel av vår försäljning är på tillväxtmarknader. Med en negativ organisk tillväxt i Sverige har vi haft ett lägre kapacitetsutnyttjande av vår produktionskapacitet i Sverige som påverkat vår lönsamhet i kvartalet negativt.

Den svaga svenska marknaden beror på försening av igångsättandet av Fiber Till Hemmet (FTTH)-byggnationen till senare delen av maj (på grund av den stränga vintern), att en av de större operatörerna i Sverige har startat betydligt färre nya FTTH-projekt, samt att det fanns relativt stora lager av fiberoptisk kabel och dukt hos våra större kunder från föregående år. Vår nya bedömning av den svenska marknaden är att den i år kommer vara ca 20 % lägre än föregående år. Ett glädjeämne på den svenska marknaden under kvartalet var att vann vi en större order för utbyggnad av det fiberoptiska transportnätet om 29 MSEK.

Den kraftiga tillväxten utanför Norden följer vår strategi med ökad internationalisering i tillväxtregioner. Det är framförallt Nya Zealand och USA som fortsatt utvecklats starkt. I USA är det framförallt det vid årsskiftet förvärvade duktbolaget Blue Diamond Industries som utvecklas mycket väl. I slutet av kvartalet såg vi även en ökning av vår systemförsäljning i USA vilket är mycket glädjande. Det är fortfarande mindre volymer men en klart ökande trend som vi bedömer kommer fortsätta. Vi har under kvartalet fortsatt att förstärka vår organisation i USA. I Nya Zealand ser vi en stark marknad som vi bedömer kommer fortsätta under överskådlig tid.

Förvärvet av det brittiska utbildningsbolaget PQMS (med dess dotterbolag Gordon Franks och Smart Awards) var strategiskt viktigt för att bredda vårt erbjudande och närvaro i Storbritannien. Den brittiska marknaden står för en mycket stor utbyggnad av FTTH och det finns en omfattande brist av utbildade fiberinstallatörer och projektledare. Vi har en mycket positiv syn på våra möjligheter i Storbritannien och förväntar oss en markant ökning av vår försäljning under kommande kvartal.

En annan högintressant tillväxtmarknad är Tyskland där vi etablerade oss under det förra kvartalet. Vi noterar redan ett stort intresse för våra lösningar och förväntar oss att komma igång med de första projekten under kommande kvartal.

Produktmässigt lanserade vi under kvartalet vårt hybridsystem, InOne, för 5G, WiFi, sensorer och kameraövervakning. Systemet baseras på blåsbara hybridkablar samt transformator och switch i miniformat. Marknaden för dessa områden förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Systemet har under året testats genom ett antal lyckade pilotinstallationer, i Sverige såväl som internationellt, vilket resulterat i ett stort intresse för vårt system. 

Inom den kraftigt växande marknaden för fiberoptiska sensorer slöt Proximion under kvartalet ett partneravtal med SKF avseende utveckling av fiberoptiska sensorer för SKF:s lösningar för rullningslager. Avtalet är strategiskt och visar på vår stora kompetens inom fiberoptiska sensorer samt att vi adderar ytterligare ett användningsområde för våra sensorer.

Vi går in i det tredje kvartalet med en orderbok som är 32 % lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis, 13 % lägre än föregående år inräknat förvärv. Under det andra kvartalet föregående år lade flera svenska kunder stora order med lång framförhållning för att säkra materialtillförsel. Med årets svaga svenska marknad är kundernas framförhållning mycket kort. Vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling utanför Norden, en ökande svensk marknad och ett ökat utnyttjande av våra produktionsanläggningar i Sverige under kommande kvartal.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (april - juni 2018)

 • Hexatronic förvärvade de brittiska utbildningsbolagen Professional Quality Management Services Ltd., Smart Awards Ltd. och Gordon Franks Training Ltd. Bolagen konsolideras i koncernen från 8 juni 2018.
 • Hexatronic vann nya order på transportkabel och sjökabel till ett värde av 29 MSEK.
 • SKF och Hexatronics helägda dotterbolag Proximion AB ingick ett partnerskap för industrialisering av fiberoptiska sensorsystem.
 • Hexatronic mottog stämning från Emtelle Ltd. för ett påstått patentintrång avseende blåsfiber på den brittiska marknaden.
 • Årsstämma hölls den 19 april 2018. På årsstämman beslutades om vinstutdelning med 0,40 SEK per aktie vilket utbetalades 26 april 2018. Jaakko Kivinen nyvaldes som styrelseledamot. Beslut fattades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigades att förvärva respektive överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 % av det registrerade aktiekapitalet.
 • Hexatronics styrelse beslöt, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om en nyemission av 121 372 aktier. Nyemissionen utgjorde en del av betalningen av köpeskillingen för förvärvet av PQMS Ltd.

Händelser efter periodens utgång                                                                   

 • Hexatronic mottog en skrivelse från the High Court of New Zealand med information om att Emtelle Ltd. återtagit och avslutat sin stämning av Hexatronic New Zealand Ltd. och Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB avseende påstått patentintrång i Nya Zeeland. Stämningen vilken kommunicerades 8 juli 2016 avsåg blåsfiber.
 • Hexatronic tecknade avtal med en brittisk operatör till ett värde om 70 MSEK avseende leverans av fiberoptiska delsystem för utbyggande av fiber till hemmet. Avtalet avser leveranser under 2018.
This information is information that Hexatronic Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on August 16 2018.

För eventuella frågor kontakta:
· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070 - 650 34 00
· Lennart Sparud,  Finansdirektör Hexatronic Group, 070 - 558 66 04

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTROFör mer information, se www.hexatronicgroup.com.

HUG#2210942