Release details

2018-08-15 09:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Vd har ordet

"Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge". 

Ett klassiskt ordspråk som man kan ha delade meningar om. Det kan dels vara sant men det kan dels vara förödande.

Första och andra kvartalet har på grund av vädret orsakat en kraftig förskjutning av orderingången och därmed är resultatet för perioden betydligt sämre än motsvarande period förra året.

Däremot har orderingången strax innan semestern varit rekordstor vilket borgar för ett bra tredje och fjärde kvartal. Målet för helåret 2018 är att ha ett bättre resultat än 2017 och ett positivt EBITDA resultat för andra året i rad.

Vi har nu en ren PolyPlank-koncern. Nyemissionen har fullföljts. Lånen har minskats med 7,6 MSEK, vilket innebär lägre räntekostnader. Fröseke Panel AB har avvecklats.

Under andra kvartalet har ett åtgärdsprogram genomförts som innebär 5,8 MSEK besparing på årsbasis och som ger full effekt fr.o.m. 1 sept. 2018. Detta kommer att ge en riktig hävstångseffekt på resultatet.

Åtgärdsprogrammet har varit möjligt att genomföra tack vare de omfattande förbättringsinvesteringar och strukturförändringar som gjorts. Ordning & Reda & Teamwork börjar sätta sig i ryggmärgen på alla anställda.

Därmed säger jag att "det är sant", alltså ordspråket jag inledde med!

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2018, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 6,5 MSEK (9,8).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,8 MSEK (0,4).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,0 MSEK (0,2).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0,4 MSEK (-1,2).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -0,6 MSEK (-1,1).
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (48 323 976).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Första halvåret 2018, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 11,7 MSEK (16,0).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,5 MSEK (-0,6).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,9 MSEK (-0,9).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-2,3).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -2,9 MSEK (-3,3).
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,07). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 84 566 958 (48 323 976).

Inledning

Säsongsvariationer

Under första halvåret 2018 har koncernens intäkter och resultat försämrats jämfört med motsvarande period 2017 på grund av ihärdig snö och kyla både i Sverige och Norge. Jämfört med 2017 har vädret orsakat en fördröjning på orderingången med nästan 2 månader.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

På en extra bolagsstämma den 14 maj 2018 fattades beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 8,5 MSEK före emissionskostnader samt en riktad emission om 8,3 MSEK före emissionskostnader. På samma stämma godkändes avyttringen av dotterbolaget Fröseke Panel AB, till ett av huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB, ägt bolag samt avyttring av fastigheten Älghult Fröseke 6:51. Riskerna och belastningen av Fröseke Panel AB försvinner därmed helt från PolyPlank.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Under andra kvartalet har ett åtgärdsprogram beslutats som innebär 5,8 MSEK besparing på årsbasis och som ger full effekt fr.o.m. 1 sept. 2018. Åtgärdsprogrammet har varit möjligt att genomföra tack vare de omfattande förbättringsinvesteringar och strukturförändringar som gjorts.

Hållbarhet och Miljö

PolyPlank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

 • System för fastighetssektorn
 • System för bullerreduktion
 • Profiler för andra applikationer
 • Hylsplugg till pappersindustrin

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,8 MSEK (1,4).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 3,9 MSEK (11,2). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (2,0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 0,2 (4,0) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 3,7 MSEK (5,2).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (1,3).

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 0,2 MSEK (4,0) den 30 juni 2018, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under andra kvartalet 2018 uppgått till 0 MSEK (0,4). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

PolyPlank har en skuld till Företagshuset i Kalmar AB om 0,2 MSEK (0,5) som ägs av Mette Wichman, styrelseledamot i PolyPlank AB.

PolyPlank har en skuld till Repoc AB om 0,1 MSEK (0,1) som ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (4,9). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (0,2). Likviditeten den 30 juni uppgick till 0,6 MSEK (0,5).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 19 (14) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2018 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 15 augusti 2018

Styrelsen

Annika Fernlund                              Leif Jilkén                                                                    
Styrelseordförande                                     Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                         Styrelseledamot                                                                                          

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport januari-september 2018, 9 november 2018

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 09:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se, www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)              
    April-Juni
2018
April-Juni
2017
Jan-Juni
2018
Jan-Juni
2017
Helåret
2017
Helåret
2016
               
Nettoomsättning   6 507 9 781 11 748 15 985 36 317 21 009
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    

 

2 381
 

 

-203
 

 

4 881
 

 

1 752
 

 

2 363
 

 

964
Övriga intäkter   0 0 39 64 214 6 822
    8 888 9 578 16 668 17 801 38 894 28 795
               
Råvaror och förnödenheter   -3 127 -3 587 -6 399 -7 013 -17 294 -9 727
Övriga externa kostnader   -2 733 -2 396 -5 233 -4 829 -10 783 -10 398
Personalkostnader   -3 301 -2 897 -6 561 -5 759 -12 130 -8 874
Avskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar    

-495
 

-340
 

-983
 

-787
 

-1 724
 

-1 368
Nedskrivning av omsättningstillgångar   0   0 0 0 -555
Övriga rörelsekostnader   0   0 -7 -7 0
Rörelseresultat   -768 358 -2 508 -594 -3 293 -2 127
               
Resultat från andelar i koncernföretag   29   29      
Finansiella intäkter   1   28 0 2 2
Finansiella kostnader   -271 -189 -442 -351 -647 -657
Finansnetto   -241 -189 -385 -351 -645 -655
               
Resultat före skatt   -1 009 169 -2 893 -945 -3 938 -2 782
               
               
Uppskjuten skatt   0 0 0 0 -83 0
Årets resultat från kvarvarande verksamhet    

-1 009
 

169
 

-2 893
 

-945
 

-4 021
 

-2 782
               
Avvecklad verksamhet              
Periodens resultat från avvecklad verksamhet    

380
 

-1 237
 

0
 

-2 381
 

-6 367
 

-7 916
Periodens resultat   -629 -1 068 -2 893 -3 326 -10 377 -10 698
               
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen              
Omvärdering fastighet   0 0 0 0 -300 -1 000
Periodens omräkningsdifferens   0 0 -4 0 -21 0
Periodens totalresultat   -629 -1 068 -2 897 -3 326 -10 698 -11 698
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-637
 

 

-1 068
 

 

-2 887
 

 

 -3 326
 

 

-10 399
 

 

-10 698
Innehav utan bestämmande inflytande   8 0 -10 0 22 0
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-637
 

 

-1 068
 

 

-2 887
 

 

-3 326
 

 

-10 720
 

 

-11 698
Innehav utan bestämmande inflytande   8 0 -10 0 22 0
               
Resultat per aktie (SEK)   -0,01 -0,02 -0,03 -0,07 -0,13 -0,24
               
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

84 567
 

48 324
 

84 567
 

48 323
 

84 567
 

48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental   84 567 48 324 84 567 48 323 57 524 22 366
                 
                 
                 

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 30 juni 2018 (KSEK)          
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar          
           
Tecknat men ej inbetalt pågående nyemission   2 608 0 0 0
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   2 222 1 647 1 915 607
Patent, licenser och varumärken   563   643 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 785 1 647 2 558 607
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   0 1 036 484 1 079
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 201 791 904 6 105
Förbättringsutgifter på annans fastighet   132 129 201 180
Inventarier, verktyg och installationer   5 171 4 321 4 475 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 504 6 277 6 064 9 557
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag   0 0 0 0
S:a finansiella anläggningstillgångar   0 0 0 0
           
Summa anläggningstillgångar   9 289 7 924 8 622 10 164
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   10 610 5 821 5 748 4 013
Kundfordringar   1 858 1 137 3 373 649
Skattefordran   231 228 212 198
Övriga fordringar   720 1 234 1 228 1 762
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   430 1 199 640 941
Likvida medel   788 1 290 1 870 556
           
Summa omsättningstillgångar   14 637 17 130 13 071 8 119
           
Tillgångar som innehas till försäljning   0 6 221 3 186 0
           
Summa tillgångar   26 534 25 054 24 879 18 283
           
           (KSEK)          
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital          
Aktiekapital (84 566 958  aktier, fg år 48 323 976  aktier)    

4 228
 

2 416
 

4 228
 

2 416
Pågående emission AK (167 909 218 aktier)   8 395 0 0 0
Övrigt tillskjutet kapital   8 461 67 159 73 429 67 159
Övriga reserver   2 194 339 1 954 339
Balanserat resultat inkl årets resultat   -11 586 -71 540 -80 640 -68 214
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   11 594 -1 626 -969 1 700
Innehav utan bestämmande inflytande   98   108 0
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   0 719 263 2 393
S:a långfristiga skulder   0 719 263 2 393
           
Kortfristiga räntebärande skulder   4 000 9 486 8 773 4 185
Leverantörsskulder   4 280 3 621 4 313 3 786
Övriga kortfristiga skulder   2 148 2 646 2 021 1 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
4 206
208
4 560
402
6 169
208
4 027
440
S:a kortfristiga skulder   14 842 20 715

 
21 484 14 190
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning    

0
 

5 246
 

3 724
 

0
           
Summa skulder   26 912 26 680 25 472 16 583
           
Summa eget kapital och skulder   26 534 25 054 24 879 18 283
           
Räntebärande skulder   4 000 10 205 9 036 6 578
           
           

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

      Hänförligt till Moderföretagets aktieägare     
               
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Omräkningsreserv Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital Ägande utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital  
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 0 -68 274 1 700 0 0  
Periodens resultat 0 -     -3 326 -3 326 0 0  
Summa totalresultat 2 416 67 159 339 0 -71 600 -1 626 0 0  
                   
Transaktioner med ägare                  
                   
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 
                   
Utgående eget kapital 30 juni 2017 2 416 67 159 339 0 -71 600 -1 626 0 0  
                   
                   
Ingående eget kapital 1 januari 2018 4 228 6 270 1 954 -19 -13 374 -941 108 -833  
Disposition från årsstämma 0 -6 270 0 0 6 270 0 0 0  
Periodens resultat 0 0 0 0 -2 897 -2 887 -10 -2 897  
Årets omräkningsdifferens 0 0 0 -4 0 -4 0 -4  
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  

0
 

0
 

240
 

0
 

-240
 

0
 

0
 

0
 
Summa totalresultat 4 228 0 2 155 -23 -10 079 -3 832 98 -3 734  
                   
Transaktioner med ägare                  
Nyemission 8 396 8 395 0 0 0 16 791 0 16 791  
Emissionskostnader 0 -1 265 0 0 0 -1 265 0 -1 265  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

8 396
 

 

7 130

 
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

15 526
 

 

0
 

 

15 526
 
Utgående eget kapital 30 juni 2018 12 624 7 130 1 954 -23 -10 079 11 594 98 11 692  

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)            
April-Juni
2018
April-Juni
2017
Jan-Juni
2018
Jan-Juni
2017
Helåret
2017
  Helåret
2016
             
Nettoomsättning 4 846 8 488 9 220 5 757 29 873 21 023
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

2 425
 

 

190
 

 

4 776
 

 

1 562
 

 

2 136
 

 

964
Övriga intäkter 0 -2 39 66 109 6 814
  7 271 8 376 14 035 7 385 32 118 28 801
             
Råvaror och förnödenheter -2 043 -3 130 -4 440 -2 830 -12 113 -9 741
Övriga externa kostnader -2 522 -2 203 -4 878 -2 285 -9 874 -10 394
Personalkostnader -3 054 -2 716 -6 118 -2 741 -11 433 -8 886
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-456
 

-404
 

-905
 

-295
 

-1 471
 

-1 209
Nedskrivning fastighet 0 0 0 0 -549 -1 000
Nedskrivning av omsättningstillgångar 0 0     0 -555
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -7 -7 0
Rörelseresultat -804 223 -2 306 -773 -3 329 -2 984
             
Resultat från andelar i koncernföretag -53 0 -53 0 55 -100
Finansiella intäkter 0 0 0   0 1
Finansiella kostnader -270 -179 -421 -134 -9589 -3 352
Finansnetto -323 -179 -474 -34 -9 534 -3 451
             
Resultat efter finansiella poster -1 127 44 -2 780 -907 -12 863 -6 435
             
Bokslutsdispositioner            
Lämnade koncernbidrag 0 0 0 -1 130 0 -3 200
Resultat före skatt -1 127 44 -2 780 -2 037 0 -9 635
             
Skatt 0     0 0 0
Årets resultat -1 127 44 -2 780 -2 037 -12 863 -9 635
             
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,02
 

0
 

-0,04
 

-0,04
 

-0,15
 

-0,24
             
             
Antal utestående aktier i tusental 84 567 48 324 84 567 48 324 84 567 48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental 84 567 48 324 84 567 48 324 57 524 22 366

Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)          
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar          
           
Tecknat men ej inbetalt pågående nyemission   2 608 0 0 0
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   2 222 607 1 915 607
Patent, licenser och varumärken   0   0 0
S:a immateriella anläggningstillgångar   2 222 607 1 915 607
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   0 1 074 500 1 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 169 1 455 968 1 230
Förbättringsutgifter på annans fastighet   132 155 201 180
Inventarier, verktyg och installationer   5 056 3 193 4 475 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 472 5 877 6 144 4 698
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag   1 219 1 307 1 219 385
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 219 1 307 1 219 385
           
Summa anläggningstillgångar   9 913 7 791 9 278 5 690
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   10 271 5 271 5 550 3 319
Kundfordringar   226 333 178 422
Fordringar hos koncernföretag   269 3 355 269 3 516
Skattefordran   227 187 147 147
Övriga kortfristiga fordringar   361 683 700 1 325
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   415 719 609 369
Likvida medel   626 383 1 723 502
           
Summa omsättningstillgångar   12 394 10 931 9 176 9 600
           
Summa tillgångar   24 915 18 722 18 454 15 290(KSEK)          
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2016-12-31
 

Bundet eget kapital
         
Aktiekapital (84 567 958 aktier)
(fg år 48 323 976 aktier)
   

4 228
 

2 416
 

4 228
 

2 416
Pågående emission AK (167 909 218 aktier)   8 396 0 0 0
Uppskrivningsfond   0 301 0 301
Fond för utvecklingsavgifter   2 155 0 1 915 0
Summa aktiekapital och reserver   14 779 2 717 6 143 2 717
 

Ansamlad förlust
         
Överkursfond, inkl pågående nymission   7 131 65 071 7 027 65 071
Balanserad förlust   -7 690 -64 314 -1 614 -54 679
Periodens resultat   -2 780 -2 037 -12 863 -9 635
Delsumma   -3 340 -1 280 -7 450 757
           
Summa eget kapital   11 439 1 437 -1 307 3 474
           
Avsättningar          
Garantier   208 440 208 440
Summa avsättningar   208 440 208 440
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   0 600 263 713
Summa långfristiga skulder   0 600 263 713
           
Kortfristiga räntebärande skulder   3 881 8 280 8 773 3 431
Leverantörsskulder   3 095 2 844 1 570 2 444
Skulder till koncernföretag   365 386 365 384
Övriga kortfristiga skulder   2 082 1 006 2 202 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 845 3 729 6 380 3 671
Summa kortfristiga skulder   13 268 16 245 19 290 10 663
           
Summa eget kapital och skulder   24 915 18 722 18 454 15 290
           
Varav räntebärande skulder   3 881 8 880 9 036 4 144

Moderbolagets egetkapitalräkning

                 
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Fond för utvecklingsavgifter Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 0 65 071 -54 679 -9 635 3 474  
Årets resultat 0 0 0 0 0 -863 -863  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

0
 

0
 

0
 

-65 071
 

55 436
 

9 635
 

0
 
Summa totalresultat 2 416 301 0 0 757 -863 2 611  
                 
Transaktioner med aktieägarna                
  0 0 0 0 0 0 0  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 
Utgående eget kapital
30 juni 2017
 

2 416
 

301
 

0
 

0
 

757
 

-863
 

2 611
 
                 
                 
                 
                 
                 
Ingående eget kapital 1 januari 2018 4 228 0 1 915 7 027 -1 614 -12 863 -1 307  
Årets resultat 0 0 0 0 0 -2 780 -2 780  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

0
 

0
 

0
 

-7 027
 

-5 836
 

12 863
 

0
 
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 0 0 240 0 -240 0 0  
Summa totalresultat 4 228 0 2 155 0 -7 690 -2 780 -4 087  
                 
Transaktioner med aktieägarna                
Nyemission 8 396 0 0 8 395 0 0 16 791  
Emissionskostnader 0 0 0 -1 265 0 0 -1 265  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

8 396
 

 

0
 

 

0
 

 

7 131
 

 

0
 

 

0
 

 

15 526
 
Utgående eget kapital
30 juni 2018
 

12 624
 

0
 

2 155
 

7 131
 

-7 690
 

-2 780
 

11 439
 
               

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
April-Juni
2018
April-Juni
2017
Jan-Juni
 2018
Jan-Juni
2017
Helåret
2017
           
Kassaflöde löpande verksamhet -596 582 -1 992 25 -5 333
Förändringar av rörelsekapital -4 543 2 630 -5 381 -169 5 715
Kassaflöde investeringsverksamheten -380 -1 430 -1 592 -2 749 -5 587
Kassaflöde finansieringsverksamheten 5 335 -1 051 7 883 3 627 6 622
Periodens kassaflöde -184 -731 -1 082 734 1 417
           
Likvida medel vid periodens ingång 972 559 1 870 556 556
Likvida medel vid periodens utgång 788 1 290 788 1 290 1 973

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
April-Juni
2018
April-Juni
2017
Jan-Juni
 2018
Jan-Juni
2017
Helåret
2017
           
Kassaflöde löpande verksamhet -671 579 -1 847 1 140 -1 463
Förändringar av rörelsekapital -4 211 -41 -5 541 -2 905 1 028
Kassaflöde investeringsverksamheten -380 -1 336 -1 592 -3 671 -5 617
Kassaflöde finansieringsverksamheten 5 336 1 325 7 883 6 061 7 273
Periodens kassaflöde 74 527 -1 097 625 1 221
           
Likvida medel vid periodens ingång 552 600 1 723 502 502
Likvida medel vid periodens utgång 626 1 127 626 1 127 1 723

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

84 567
 

48 324
 

84 567
 

84 567
 

48 324
 

84 567
Resultat per aktie, SEK -0,02 0,00 -0,15 -0,01 -0,02 -0,13
Eget kapital per aktie 0,14 0,05 neg 0,14 neg neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  April-Juni
2018
April-Juni
2017
Helåret
2017
April-Juni
2018
April-Juni
2017
Helåret
2017
             
Avkastning på totalt kapital, % neg 1,0 neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg 2,7 neg neg 3,7 neg
Bruttovinstmarginal, % 71,9 65,4 66,6 64,8 61,2 58,9
Soliditet % 43,7 11,2 neg 43,7 neg neg
Skuldsättningsgrad 0,3 3,9 neg 0,3 neg neg
HUG#2210828