Release details

2018-05-23 12:59 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Årsstämman 2018 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 23 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 146 090 924 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 120 000 euro (60 000 euro föregående år) och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande:

  • 36 000 euro till Werner Braun och 24 000 euro till Denis Gestin och 15 000 euro till övriga ledamöter;
     
  • ovanstående ersättning för Werner Braun och Denis Gestin ska utgå för sex (6) styrelsemöten under ett (1) räkenskapsår varvid föreslås att, om ytterligare styrelsearbete är påkallat, ersättning till Werner Braun och Denis Gestin ska utgå med 2 400 euro per dag eller 300 euro per timme;
     
    • inget ytterligare arvode ska utgå för ledamot av ersättningsutskottet eller revisonsutskottet förutom av vad som kan utgå till Werner Braun eller Denis Gestin enligt punkten ovan.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Claus Andersson, Werner Braun, Denis Gestin, Yunfei Hong och Ulf Rosén. Johanne Braendgaard valdes till ny ledamot. Werner Braun omvaldes som styrelseordförande. Oliver Johansen avböjde omval.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som  revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående år).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till det kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

 

Stockholm i maj 2018

Acarix AB

Styrelsen

HUG#2194767