Release details

2018-05-16 15:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q1 2018

Perioden januari - mars
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 215 (201) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7 procent
·       Konsoliderad orderingång ökade med 1 procent och uppgick till 202 (201) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 171 (159) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 8 procent
·       Konsoliderad omsättning i SEK minskade med 2 procent till 156 (159) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 13,4 (17,5) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 9,3 (13,2) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (1,16) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-1,8) MSEK
·       Nettokassan (skuld) uppgick till 2,7 (-1,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Valutaeffekten hade en negativ påverkan på omsättningen om 15 MSEK under kvartalet
·       Negativ effekt hänförligt till Påsken samt kinesiska nyåret (merparten av alla leveranser sker till Kina) i förhållande till första kvartalet föregående år som var mycket starkt

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Nilörngruppens B-aktier har den 4 april börjat handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 15,00.

HUG#2193110