Release details

2018-03-27 15:00 CEST
 • Print
 • Share Share
dk

IR Højrente A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3 - 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
IR Højrente A/S

27.03.2018

Til samtlige aktionærer i IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42

Ordinær generalforsamling i IR Højrente A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IR Højrente A/S til afholdelse:

Torsdag den 19. april 2018, kl. 16.00
i Carbaretsalen, Østergade 37, 7400 Herning

Dagsorden med fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.

         
        Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2017 godkendes.
         

 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

         
        Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.
             

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

             
        Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af: Michael Krogh Andersen, Bo Boulund Knudsen og René Krogh Andersen.
         
        Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsens nuværende medlemmer.
             

 1. Valg af revisor.

             
        Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab genvælges som revisor for selskabet.
             

 1. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato - at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.
   
 2. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer forlænges fra 21. maj 2018 til 19. april 2023.

             
        Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 8.7.1 med ordlyden:
             
              "Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nom. DKK 999.500.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil 21. maj 2018."
         
        Foreslås ændret til:
         
              "Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nom. DKK 999.500.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil 19. april 2023."
             
             

 1. Forslag fra bestyrelsen om, at stedet for generalforsamlingens afholdelse ændres til fremover at kunne afholdes i Region Midtjylland.

         
        Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 11.3 med ordlyden:
         
               "Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune."
         
        Foreslås ændret til:
         
               "Alle generalforsamlinger afholdes i Region Midtjylland."
         

 1. Bemyndigelse til anmeldelse mv.

             
        Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Søren Elmstrøm Sørensen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. 

 1. Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Forslagene under dagsordenens punkt 6 og 7 indeholder en ændring af selskabets vedtægter, og kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 12.8. Til vedtagelse af dagsordenens resterende punkter kræves simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 9.926.000 fordelt på 9.926 aktier á kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, idet der dog ikke kan udøves stemmeret på selskabets beholdning af egne aktier, som pr. 27. marts 2018 udgør nominelt kr. 1.291.000.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er torsdag den 12. april 2018.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation.

Deltagelse i generalforsamlingen
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten pr. mail til rene.krogh@irg.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til IR Højrente A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1, 7400 Herning.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2018.

Tilmeldingsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.irg.dk.

Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at give fuldmagt eller brevstemme.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.irg.dk.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2018, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest onsdag den 18. april 2018.

Yderligere oplysninger
www.irg.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige:

 • Indkaldelsen (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
 • Årsrapporten for 2017
 • Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 • Tilmeldingsblanketten
 • Fuldmagts- og brevstemmeblanketten

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til IR Højrente A/S, Østergade 25, 1, 7400 Herning eller per mail til rene.krogh@irg.dk.

På vegne af bestyrelsen:

____________________________________
Michael Krogh Andersen
Bestyrelsesformand

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Selskabsmeddelelse nr. 3 - 2018                                                  27.03.27                                        Side 1 af 1

HUG#2179777