Release details

2017-11-15 06:30 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Resultat for tredje kvartal 2017

GOD DRIFT OG BIOLOGI I BEDRING

En bedret biologisk situasjon og god drift i samtlige av konsernets segmenter bidro til reduserte kostnader og et sterkt resultat for SalMar-konsernet i tredje kvartal 2017. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet endte på 801,3 millioner kroner i perioden, opp fra 576,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

- God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at SalMar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal og at vår omfattende innsats og betydelige investeringer i håndtering av lakselus over tid, nå begynner å vise resultater sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.  

Samlede driftsinntekter var på 2,7 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet var på 34 000 tonn, mot 29 600 tonn i tredje kvartal i fjor. Dette et ga driftsresultat på 23,60 kroner per kilo. Driftsresultat per kilo i andre kvartal 2017 var på 28,12 kroner per kilo.

I segment Midt-Norge var det en nedgang i kostnad per kilo slaktet biomasse for tredje kvartal på rad. De gode resultatene kommer av god underliggende drift i tillegg til selskapets målrettede arbeid for styrking av beredskap, kapasitet og kunnskap knyttet til håndtering av biologiske utfordringer. Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet og det er ventet en flat kostnadsutvikling i fjerde kvartal.

I segment Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og sammen med en dyktig driftsorganisasjon har dette sørget for en høy produksjon på de generasjonene som er slaktet i kvartalet. Dette har videre resultert i en positiv kostnadsutvikling fra foregående kvartal. SalMar opplevde som tidligere år noe økt lusepress i tredje kvartal, men er imidlertid godt rustet til å møte eventuelle biologiske utfordringer. Det er ventet en flat kostnadsutvikling i kommende kvartal.

Salgs- og prosesseringsaktivitetene leverte et positivt resultat på 46,2 millioner kroner i tredje kvartal. Høy kapasitetsutnyttelse for videreforedlingsaktivitetene, kontrakter med positivt resultatbidrag og gode disposisjoner i spot-markedet bidro til resultatforbedringen. Kontraktsandelen for kvartalet var på 45%. Kontraktsandelen for fjerde kvartal 2017 antas å ligge rundt 40 prosent, med tilsvarende prisnivå som i første halvår 2017.

For helåret 2017 planlegger SalMar å slakte rundt 134 000 tonn i Norge, fordelt på 86 000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet et slaktevolum på henholdsvis 32 000 tonn og 9 500 tonn.

For helåret 2018 forventer SalMar å slakte rundt 143 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det for 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 27 000 tonn og 11 000 tonn.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Trond Williksen, konsernsjef
Telefon: + 47 916 30 173
E-post: trond.williksen@salmar.no

Trond Tuvstein, finansdirektør
Telefon: + 47 918 53 139
E-post: trond.tuvstein@salmar.no

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2149819