Release details

2012-10-26 07:29 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Ericsson tredje kvartalet 2012

  • Försäljningen minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år och med -1% jämfört med föregående kvartal.
  • Networks försäljning minskade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av svagare försäljning i delar av Europa, Kina, Korea och Ryssland samt fortsatt minskande försäljning av CDMA-utrustning. Detta vägdes delvis upp av en stark utveckling i Nordamerika. Rörelsemarginalen var stabil jämfört med föregående kvartal.
  • Global Services försäljning ökade med 19% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen ökade jämfört med föregående kvartal.
  • Den underliggande affärsmixen, med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, förväntas kvarstå på kort sikt.
  • Rörelsemarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av en högre andel nätutbyggnadsprojekt och moderniseringsprojekt i Europa. Jämfört med föregående kvartal ökade rörelsemarginalen på grund av lägre rörelseomkostnader.
  • Kassaflödet från rörelsen var SEK 7,0 miljarder och med en kassagenerering under årets första nio månader på 52%.
  • Periodens resultat var SEK 2,2 miljarder, ner från SEK 3,8 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, påverkat av lägre lönsamhet i Networks.
  • Vinst per aktie efter utspädning var SEK 0,67 (1,18). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 1,04 (1,52).
SEK miljarder Kv 3
2012 
Kv 3
2011
För­-
ändring
Kv 2
2012
För-­
ändring
Nio mån.
2012
Nio mån.
2011
Nettoomsättning 54,6 55,5 -2% 55,3 -1% 160,8 163,3
Varav Networks 26,9 32,5 -17% 27,8 -3% 82,0 99,1
Varav Global Services 24,3 20,4 19% 24,1 1% 69,0 56,9
Varav Support Solutions 3,3 2,6 29% 3,5 -5% 9,8 7,2
Bruttomarginal 30,4% 35,0% - 32,0% - 31,9% 37,1%
EBITA-marginal exklusive joint ventures och försäljningen av Sony Ericsson 8,7% 13,4% - 8,0% - 8,2% 13,0%
Rörelseresultat exklusive joint ventures och försäljningen av Sony Ericsson 3,7 6,3 -42% 3,3 11% 9,7 17,6
Rörelsemarginal exklusive joint ventures och försäljningen av Sony Ericsson 6,7% 11,3% - 5,9% - 6,1% 10,8%
EBITA-marginal exklusive joint ventures 8,7% 13,4% - 8,0% - 13,0% 13,0%
Rörelseresultat exklusive joint ventures 3,7 6,3 -42% 3,3 11% 17,4 17,6
Rörelsemarginal exklusive joint ventures 6,7% 11,3% - 5,9% - 10,8% 10,8%
Varav Networks 5% 13% - 5% - 5% 15%
Varav Global Services 8% 9% - 6% - 6% 7%
Varav Support Solutions 14% 3% - 12% - 9% -7%
Rörelseresultat inklusive joint ventures 3,1 5,7 -45% 2,1 49% 14,3 15,7
Resultat efter finansiella poster 3,2 5,9 -45% 1,8 81% 14,1 16,3
Periodens resultat 2,2 3,8 -42% 1,2 81% 12,2 11,1
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,67 1,18 -43% 0,34 97% 3,77 3,42
Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1)   1,04 1,52 -32% 0,78 33% 4,96 4,73
Kassaflöde från rörelsen 7,0 1,6 - -1,4 - 6,3 4,5
Kassagenerering 149% 24% - -43% - 52% 25%
Nettokassa vid periodens slut 29,0 35,4 -18% 25,9 12% 29,0 35,4
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.
Första nio månaderna 2012 inkluderar en vinst från försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

"Efterfrågan inom Global Services och Support Solutions var fortsatt god, medan Networks försäljning avtog jämfört med samma kvartal föregående år. I Nordamerika fortsatte Networks försäljning utvecklas positivt trots den förväntade nedgången i försäljning av CDMA-utrustning, medan delar av Europa, Kina, Korea och Ryssland fortsatte att utvecklas svagt", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Global Services visar tillväxt och bidrar till stabil lönsamhet. Tillsammans med Support Solutions stod segmentet för mer än 50% av koncernens försäljning.

Vi tror att den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår. Det finns i dag en miljard smartphones i världen och 2017 uppskattas den siffran nå tre miljarder. Nya terminaler och applikationer medför högre krav från slutanvändarna på nätens kapacitet och kvalitet. Detta driver efterfrågan på den teknik, mjukvara och de tjänster som vi tillhandahåller. Vi ser dock samtidigt en fortsatt makroekonomisk avmattning och politisk oro i vissa regioner, vilket har lett till mer försiktiga operatörsinvesteringar i delar av världen.

Vårt joint venture ST-Ericsson befinner sig fortfarande i ett utmanande läge, även om resultatet förbättrades under kvartalet. Ericsson ser, tillsammans med STMicroelectronics, kontinuerligt över bolagets strategi och affärsplan. Vi är fortsatt övertygade om att ST-Ericsson har en strategiskt viktig position i industrin för att möjliggöra terminalernas ekosystem.

Vi har en stark produktportfölj, marknadsposition och de resurser som krävs . Vår lönsamhet är dock inte tillfredsställande. Rörelseomkostnaderna för jämförbara enheter har minskat med -7% jämfört med samma kvartal föregående år och vi ser stadiga förbättringar i genomförandet av projekt. Dessa förbättringar är uppmuntrande men inte tillräckliga. Vi kommer därför fortsätta att proaktivt identifiera och genomföra ytterligare effektivitetsåtgärder och kostnadsbesparingar", avslutar Hans Vestberg.

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till:
www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/9month12-sv.pdf, alternativt i bifogad fil.

Press- och analytikerkonferenser

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till:
www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/9month12-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 26 oktober kl 9.00, i "Ericsson Studio" bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/broadcast_room

För ytterligare information kontakta gärna

Helena Norrman, Senior Vice President, Communications
Telefon: +46 10 719 3472

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Investerare

Åse Lindskog, chef Investerarrelationer
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: investor.relations@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 20 39, 0709 860 227
E-post: investor.relations@ericsson.com
 

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010 713 39 20, 0730 825 928
E-post: investor.relations@ericsson.com 

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010 714 54 00, 0761 005 400
E-post: rikard.tunedal@ericsson.com 

Media

Ola Rembe, presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Public & Media Relations
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2012 kl 07.30. 

HUG#1652650